تركيب: هر ميلي ليتر از  محلول حاوي 25 ميلي گرم آلبندازول مي باشد.

 
موارد مصرف: آلبندازول داروي ضد انگل  وسيع الطيفي است كه داراي اثرات قابل توجهي  بر روي تخم،لارو و مرحله بلوغ اكثر انگلهاي دستگاه گوارش،تنفس و كبد نشخواركنندگان شامل انواع كرمهاي گرد از قبيل:همونكوس،استرتاژيا،تريكواسترونژيلوس،نماتوديروس،كوپريا،ازوفاگوستوموم،چابرتيا و ديكتيوكالوس.
كرمهاي پهن(فاسيولا و مونيزيا) در گوسفند وگاو مي باشد.

 
ميزان و  روش مصرف:
گوسفند و بز: براي از بين بردن انواع كرمهاي دستگاه گوارش،تنفس و مونيزيا، 5 ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن زنده دام( يك ميلي ليتر از سوسپانسيون به ازاي هر 5 كيلوگرم وزن زنده دام) و 7.5 ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن زنده دام( 1.5 ميلي ليتر از سوسپانسيون به ازاي هر 5 كيلوگرم وزن زنده دام)  براي از بين بردن فاسيولا هپاتيكا توصيه مي شود.
گاو و گوساله: براي از بين بردن انواع كرمهاي دستگاه گوارش،تنفس و مونيزيا، 7.5 ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن زنده دام( يك ميلي ليتر از سوسپانسيون به ازاي هر 3 كيلوگرم وزن زنده دام)  و 10 ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن زنده دام( 2 ميلي ليتر از سوسپانسيون به ازاي هر 5 كيلوگرم وزن زنده دام)  براي از بين بردن فاسيولا توصيه مي شود.

 
موارد احتياط:
توصيه مي شود در ماه اول آبستني حيوانات استفاده نگردد.
قبل از مصرف بخوبي تكان داده شود.
دور از دسترس اطفال نگهداري شود.

 
زمان پرهيز از مصرف:
فاصله آخرين تجويز تا كشتار حداقل 2 هفته باشد.
از مصرف شير دامهاي تحت درمان به مدت 72 ساعت خودداري گردد.

 
شرايط نگهداري:
محلول مي با يستي در مكاني  خشك ، خنك و دور از نور نگهداري شود.