شکل دارویی : سوسپانسون خوراکی
تركیب : هر میلی لیتر  حاوی 25 میلی گرم ماده موثره آلبندازول  می باشد.
موارد مصرف‌ :
طیف اثر آن بر روی آلودگیهای کرمی حیوانات مختلف به شرح زیر است :
گوسفند و بز :
– نماتودهای لوله گوارش ( بالغ ، نابالغ و اشکال خفته ) : استرتاژیا، تریکوسترونژیلوس، همونکوس ، نماتودیروس ، شابرتیا و اوزوفاگوستومم
– سستودهای لوله گوارش : مونیزیا ، هلیکومترا.
– کرم های ریوی : دیکتیوکولوس  فیلاریا و پروتوسترونژیلوس
– ترماتودهای کبدی : فاسیولا هپاتیکا ، فاسیولاژیگانتيکا ( دوز 20 میلی گرم به کیلوگرم دوبار به فاصله 15 روز بر ضد دیکروسلیوم دندریتیکوم نیز موثر است) .
گاو :
– نماتودهای لوله گوارش  ( بالغ ، نابالغ و اشکال خفته ): استرتاژیا ، همونکوس ، تریکوسترونژیلوس ، نماتودیروس ، کوپریا، بونوستومم ، استرونژیلوئیدس ، شابرتیا و اوزوفاگوستومم
– کرم های ریوی : دیکتیوکولوس ویویپاروس
– ترماتودهای کبد : فاسیولاهپاتیکا ، فاسیولاژیگانتیکا .
تک سمی ها:
استرونگل بزرک ، استرونگل های کوچک ، پاراسکاریس اکوئوروم واکسییوریس اکویی
ضمنا آلبازن 2.5 % کشنده تخم و نوزاد کرم های گرد و تخم فاسیولا می باشد.
مقدار و روش‌ مصرف‌::: :
توصیه می شود سوسپانسیون آلبازن 2.5 % با استفاده از دستگاه خوراندن داروهای آبکی ( Drenching Gun ) خورانده شود و پیش از استفاده ظرف حاوی دارو به خوبی تکان داده شود.
ضد نماتود: 5 میلی گرم به کیلوگرم وزن زنده دام ( 2 میلی لیتر آلبازن 2.5% برای هر 10 کیلوگرم وزن زنده دام).
ضد نماتود ، سستود و ترماتود :7.5 میلی گرم به کیلوگرم وزن زنده دام (3 میلی لیتر آلبندازول 2.5% برای 10 کیلوگرم وزن زنده دام).
گاو:
ضد نماتود:7.5 میلی گرم به کیلوگرم وزن زنده دام ( 7.5 میلی لیتر برای 25 کیلوگرم وزن زنده دام).
ضد نماتود،سستود و ترماتود  :10 میلی گرم به کیلوگرم برای هر کیلوگرم وزن زنده دام (10  میلی لیتر آلبندازول2.5% برای هر 25 کیلوگرموزن زنده دام).
نكات‌ قابل‌ توجه :‌
توصيه مي شود در 45 روز اول آبستني به حيوان خورانيده نشود.
بهتر است اين دارو در دوره شيردهي مصرف نشود.
زمان‌ پرهيز از مصرف ‌:
گوشت گاو:27 روز ی ( گوساله : 14 روز )
گوشت گوسفند و بز: 10 روز
شیر: 72 ساعت
شرایط‌ نگهداری :‌ دور از نور ، در دمای اتاق (کمتر از 30 درجه) و دور از دسترس اطفال نگهداري شود.
بسته‌بندی ‌: بطری های یک لیتری