تركيب:
پراستيك اسيد و هيدروژن پراكسايد‌
مكانيسم اثر:
آكواپرسيسايد® داراي فرمولاسيون منحصر به فرد و بر پايه تركيب بيوسيد پراستيك اسيد مي باشد كه جهت فراهم آوردن و پياده سازي امنيت زيستي در مزارع پرورش طيور به كار گرفته مي شود.
اين محصول در رده ضدعفوني كننده هاي سطح بالا قرار داشته و قابليت از بين بردن كليه اجرام ميكروبي در طيف وسيع بدون ايجاد مقاومت ميكروبي را داراست. به همين دليل مي تواند خطرات تهديد كننده طيور را به حداقل رسانده و از رشد و گسترش ميكروارگانيسم هاي بيماري زا جلوگيري نمايد. بدين ترتيب سبب افزايش توليدات طيور و سود دهي بيشتر گردد.‌
آكواپرسيسايد® برحسب رقت مصرفي توانايي از بين بردن كليه ميكروارگانيسم ها شامل ويروس ها، باكتري ها، كپك ها و مخمرها را دارد. پراستيك اسيد موجود در اين تركيب بسياري از گروه هاي عملكردي سلولي و بين  سلولي شامل پروتئين ها و آنزيم هاي موجود در ميكروارگانيسم و ويروس ها را اكسيده و غيرفعال مي سازد. در اثر اكسيداسيون باندهاي پروتئيني، ديواره سلولي پاره شده و به علت اكسيداسيون آنزيم ها، فعاليت بين سلولي از بين مي رود.
دليل عدم ايجاد مقاومت ميكروبي در مقابل آكواپرسيسايد® انجام بيش از 40 واكنش شيميايي توسط اين تركيب در مقابل ميكروارگانيسم ها است، بنابراين با استفاده از آكواپرسيسايد® ديگر نيازي به تعويض دوره اي مواد ضد ميكروبي نخواهد بود.
آكواپرسيسايد® توان از بين بردن كليه ميكروارگانيسم ها را با توجه به غلظت مصرفي و شرايط محيطي داراست و براساس طبقه بندي EPA وFDA  اين تركيب در خانواده تركيبات پراكسيژنه و قدرت اثر استريل كنندگي، باكتري كش، ويروس كش، قارچ كش و اسپوركش قرار دارد.‌
موارد مصرف:‌
آكواپرسيسايد® اختصاصاً براي ضدعفوني و گندزدايي سطح بالاي مزارع پرورش طيور مورد استفاده قرار مي گيرد كه شامل موارد زير است:‌
– ضد عفوني هواي سالن در حضور جوجه‌
– ضدعفوني لاشه در كشتارگاه‌
– ضدعفوني خوراك طيور با رقت مشخص‌
– ضدعفوني نهايي سيستم هاي شيردوشي بدون نياز به شستشو با آب‌
– ضدعفوني فضاي سالن‌
– ضدعفوني اوليه سالن ها، ضدعفوني ابزار، لوازم و حوضچه هاي ورودي و آب آشاميدني‌
مقدار و نحوه مصرف:‌
ضد عفوني هواي سالن در حضور جوجه: به نسبت 100 سي سي در 100 ليتر آب روي سر جوجه اسپري شود.
ضدعفوني سطوح (سالن ها): محصول را به نسبت 1 به 400 رقيق كرده (250 سي سي در 1000 ليتر آب) و به صورت اسپري يا اسفنج كش استفاده شود.‌
ضدعفوني ابزارآلات و لوازم: محصول را به نسبت 1 به 200 رقيق كرده (نيم ليتر در 100 ليتر آب) و به صورت غوطه وري استفاده شود.‌
ضدعفوني حوضچه ورودي: محصول را به نسبت 1 به 400 رقيق كرده (50 سي سي در 20 ليتر آب) و به صورت اختلاط با آب استفاده شود.‌
ضدعفوني خوراك قبل از فرآوري: محصول را به نسبت 1 به 1000 يا 1 به 2000 رقيق كرده (نيم يا يك ليتر در يك تن خوراك) و به صورت اسپري و يا اختلاط با آب استفاده شود.‌
ضدعفوني آب آشاميدني: محصول را به نسبت 1 به 20000 رقيق كرده (نيم ليتر در 10 هزار ليتر آب) و به صورت اختلاط با آب استفاده شود.‌
ضدعفوني لاشه هاي گوشت در كشتارگاه: محصول را به نسبت 1 به 250 يا 1 به 350 رقيق كرده (400 – 300 سي سي در 100 ليتر آب) و به صورت اسپري بر روي لاشه ها استفاده شود.‌
ضدعفوني سيستم شيردوشي و مخازن حمل شير: محصول را به نسبت 1 به 350 تا 500 رقيق كرده (60 – 40 سي سي در 20 ليتر آب) و در داخل سيستم به گردش درآيد.
ضدعفوني پستان گاو: محصول را به نسبت 1 به 350 تا 500 رقيق كرده (60 – 40 سي سي در 20 ليتر آب) و به صورت اسپري يا اسفنج كش استفاده شود.
ضدعفوني سُم براي مبارزه با لنگش: محصول را به نسبت 1 به 400 رقيق كرده (250 سي سي در 100 ليتر آب) و به صورت اختلاط با آب استفاده شود.
شرايط نگهداري:
در جاي خشك، بين 25-10 درجه سلسيوس، دور از تابش نور مستقيم‌‌ ‌و در ظروف در بسته نگهداري شود.‌
موارد احتياط:
دور از دسترس كودكان نگهداري شود.‌
بسته بندي:
گالن هاي 5 ليتري‌