تركيب شيميايي:تركيبات الدئيدي و تركيبات آمونيوم چهار ظرفيتي

مشخصات ظاهري:مايع شفاف و غليظ كه در صورت تكان شديد كمي كف توليد مي نمايد. به راحتي در آب حل مي‌شود

و حلاليت مناسبي در PBS( محلول فسفات فار كلريدسديم) از خود نشان مي‌دهد.

طيف ميكروبي به تفكيك ارگانيسم:

توضيح

غلضت توصيه شده

مدت تماس

1- اثرباكتري كشي در شرايط بحراني

5/0%

2 ساعت

2- اثر باكتري كشي  ( در موارد پيشگيري)

25/.%

5/0%

2 ساعت

1 ساعت

3- اثر فارچ كشي

5/0%

2 ساعت

4- اثر ويروكسي

5/0%

3 ساعت

حساسيت ارگانيسم هاي مختلف به آفدكول:

1- مايكوپلاسما

به شدت حساس

2- باكتري‌هاي گرم مثبت

به شدت حساس

3- ‌باكتري‌هاي گرم منفي

به شدت حساس

4- پرودوموناموس

به شدت حساس

5- ويكتزيا

حساس

6- ويروس‌هاي پوشش دار

به شدت حساس

7- ويروس‌هاي بدون پوشش

به شدت حساس

8- كلاميديا

حساس

9- اسپورقارچ‌ها

حساس

10- باكتري‌هاي اسد فاست

حساس

11- اسپورباكتري‌ها

حساس

12- كوكسيديا

كمي حساس

مقدار مصرف:

1- جهت ضد غفوني كردن در شرايط معمولي براي پيشگيري 25/0 % ( به نسبت 1 ليتر در 400 ليتر آب)

2- جهت عفوني كردن در شرايط بحراني و بروز بيماري 5/0% ( 1 ليتردر 200 ليتر آب)

روش مصرف:

1- ابتدا بايد همه اشياء و وسايل، كود و غيره از سالن خارج شود.

2- تمام ديوارها، سقف و كف سالن را با آب شستشو دهيد.

3- تا خنك شدن سالن و ديوارها صبر كنيد

4- برچسب مورد مصرف از (پيشگيري/ شرايط بحراني) آفدكول را به نسبت 25/0 يا 5/0 درصد رقيق كرده و در محوطه روي همه سطوح اسپري نماييد.

5- قبل از جوجه‌ريزي نيز مي‌توان با استفاده از دستگاه بخور و با رقت يك ليتر آفدكول در يك ليتر آب 1000 مترمكعب فضاي سالن را ضد عفوني شود.

6- در موارد بروز گامبورو در گله نيز با توجه به اثرات مناسب آفدكول، جهت از بين بردن ويروس گامبورو مي‌توان با غلظت 25/0% ( با يك ليتر در 400 ليتر آب) و با استفاده از دستگاه بخور در فضاي سالن حداقل 2 بار در روز براي جلوگيري از پيشرفت بيماري، گله را ضدعفوني نمود.

موارد مصرف:

آفدكول براي ضد عفوني كردن تمامي سطوح نظير كف سالن‌ها، ديوارها، وسائل حمل و نقل و غيره مورد استفاده قرار مي‌گيرد و در تمامي اماكن زير قابل استفاده مي باشد.

1- سالن‌هاي مرغداري

2- باكس پرورش گوساله

3- گاوداري‌ها

4- مراكز تحقيقاتي دامپزشكي و آزمايشگاهي

5- مراكز تلقيح مصنوعي

6- كشتارگاه‌هاي دام و طيور

7- كارخانه جوجه‌كشي

نحوه مصرف:

آفدكول را مي‌توان به طريق زير مصرف نمود:

1- اسپري روي سطوح

2- شستشوي سطوح با استفاده از دستگاه‌هاي فشار قوي

3- استفاده از كپسول كف

4- مه‌پاشي

موارد احتياط:

از تماس مستقيم چشم، پوست و مخاطات با آفدكول جلوگيري نماييد.

در صورت تماس با سرعت محل تماس را با آب تازه بشوييد.

در هنگام ضد عفوني سالن ها حتماً از عينك محافظ و دستكش استفاده نماييد.