گروه دارويي:ضد فاسيولا و ضد انگل هاي داخلي

تركيب: در هر ميلي ليتر:

Abamectin      5mg

Triclabendozone

اختصاصات: تركيب جديد و منحصر به فرد جهت كنترل راحت و بي خطر «فاسيولوزيس» و ساير انگل‌های داخلي به روش پوران كه دو ساعت پس از استعمال نسبت به بارش باران كاملاً مقاوم بوده و پايداري خود را در رطوبت بسيار زياد حفظ مي نمايد.

حيوان هدف:گاو و گوساله

موارد مصرف:درمان و كنترل كروم‌هاي گرد بالغ و نابالغ همونكوس، استراتاژيا، كووپريا، تريكواسترونژيلوس، ازوفاگوستوموم( بالغ)، نماتوديروس،كاپيلاريا،تريكوريس، شابرتيا، كرم ريوي

(يدكتيوكولوس)، و به ويژه درمان و كنترل فاسيولاي بالغ و نابالغ(فاسيولاهپاتيكا) و شپش خون‌خوار(لينوگناتوس) در گاو و گوساله.

مقدار  و روش مصرف:يك ميلي ليتر به ازاي هر 10كيلوگرم وزن گاو از محول ايليكاتوراز ميان شانه‌ها تا دم برروي يك خط مستقيم فرضي ريخته مي‌شود.

مكانيسم عمل دارو: آبامكتين GABAآگونيست است و با اتصال به گيرنده‌هاي اختصاصي خود باعث افزايش نفوذ پذيري غشاء سلول به يون‌هاي كارشده

و باعث تسهيل ورود يون‌هاي كلر به داخل سلول و تشديد پتانسيل استراحت مي‌شود كه اين حالت انگل را در مرحله بالغ ولاروي فلج مي‌نمايد

تريكلابتدازول از طريق ممانعت در فعاليت آنزيم فرمارات و ردوكتاز مانع ايجاد انرژي ميتوكندريال به صورت ATPشده و درنتيجه انگل را از ابين مي‌برد.

خصوصيات فارماكوكينتيكي دارو:آبامكتين و تركيلابتدازول ( با ماده موثر مناسب) از طريق پوست پروتتئين‌هاي پلاسما متصل شده و جذب بدن مي‌شوند در CNSوارد شده و آبامكتين در كبد از طريق اكسيداتيو متابوليزه مي‌شود.

در تريكلابتدازول از طريق روده جذب شده و اين دارو به صورت تركيبات سولفون و سولفوكسايد متابوليزه شده و اكثراً از طريق ادرار دفع مي‌شود.

دوره پرهيز از مصرف :

شير: 91 روز

گوشت : 91 روز

موارد منع مصرف دارو: ندارد

موارد احتياط: در جاي خنك زير(25 درجه سانتي گراد) و به دور از نور آفتاب تا سه سال دارو را نگهداري نمود.

نوع بسته بندي : بطري 5/2 و 5 ليتري