دسته دارویی: آنتی بیوتیک
ترکیب: هر میلی لیتر حاوی: سفتیوفوربیس50 میلی گرم
موارد مصرف: سفتیوفور یک آنتی بیوتیک وسیع الطیف از نسل سوم سفالوسپورین هاست که بر باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی دارنده زنجیره های β لاکتاماز موثر است این آنتی بیوتیک در درمان بیماریهای تنفسی (تب حمل و نقل، پاستورلوز،…)، Foot rot در گاو و عفونت های ناشی از E.Coli و استافیلوکوک در جوجه های یک روزه بکار میرود.
مقدار و روش مصرف: برای تهیه محلول ویال 80 میلی لیتری رقیق کننده استریل به ویال 4 گرمی سفتیوفور( یا 20 میلی لیتر به ویال 1 گرمی)اضافه شود.
گاو: 1 میلی لیتر به ازا 50 کیلوگرم وزن بدن (1 میلی گرم به ازا هر کیلوگرم وزن بدن) یکبار در روز با فاصله زمانی 24 ساعت به مدت 3 روز به صورت تزریق عمیق عضلانی. در صورت نیاز درمان تا 5 روز ادامه پیدا کند.
جوجه یک روزه: 0.08-0.2 میلی گرم به ازا هر جوجه (یک ویال 4 گرمی برای 40000 جوجه) یکبار تزریق زیر جلدی در کنار گردن.
زمان پرهیز از مصرف: گوشت گاو1 روز پس از آخرین درمان به مصرف انسان نرسد.
موارد منع مصرف: درحیواناتی که قبلاٌ به سفتیوفور حساسیت نشان داده اند مصرف نشود.
موارد احتیاط:
– پس از کار با دارو پوست را با آب فراوان و صابون شستشو دهید.
– دارو دور از دسترس کودکان و افراد ناآگاه نگهداری شود.
عوارض جانبی: ممکن است در محل تزریق ناراحتی های گذرا بوجود آید.
شرایط نگهداری: دارو در بسته بندی اصلی، دور از نور و در دمای بین 5 تا 25 درجه سانتی گراد نگهداری شود. محلول آماده شده در سردخانه (8-2 درجه سانتی گراد)تا 7 روز قابل نگهداری است.
بسته بندی: ویالهای 1و4 گرمی سفتیوفوربیس(ملح سدیم) به همراه ویالهای 20و 80 میلی لیتری رقیق کننده استریل