شکل دارویی:محلول استریل تزیقی

گروه دارویی:ضد انگل تک یاخته

ترکیب دارو : هر میلی لیتر حاوی 20 میلی گرم ماده ایمیدوکارب دی پروبیونات می باشد.

مکانیسم اثر دارو : ایمدیوکارب شاخه ای از کاربانلید می باشد و در متابولیسم انگل مانع از رسیدن اینوزیتول به انگل گردیده و در نهایت باعث مرگ آنها می‌گردد. همچنین سبب ایجاد حالت واکوئولی و تغییر شکل ساختار سیتوپلاسمی سلول می‌شود.

فارماکوکینتیک دارو : ایمدیوکارب به روش زیر جلدی به خوبی جذب می‌شود غلظت پلاسمایی بالای آن زودگذر است ودارو در سرتاسر بدن سریعاً پخش می‌شود.

سرعت متابولیسم دارو کند است بنابراین دارو در تمامی بافت های بدن مدت زیادی باقی می ماند بخش اعظم ایمیدوکارپ بدون هیچ گونه تغییر دفع می‌شود و عمده ترین راه دفع از طریق ادرار است هر چند که مقدار کمی نیز از طریق مدفوع دفع می‌شود.

موارد مصرف دارو: ایمدیوکارب علیه عفونت های ناشی از بابزیوز در گوسفند ، گاو ، اسب و سگ ، آناپلاسموز در گاو و همچنین ارلیشیوز در سگ موثر می باشد.

در بیماری بازیوز برای پیشگیری در گاو گوسفند 5/2 میلی لیتر به ازای هر 100 کیلوگرم وزن بدن و در درمان بیماری یک میلی لیتر به ازای هر 100 کیلوگرم وزن بدن موثر است ممکن است در موارد شدید بیماری نیاز به تکرار دوز 24 ساعت بعدا ز تزریق اول باشد.

برای پیشگیری در اسب و الاغ و قاطر دو میلی لیتر به ازای هر 100 کیلوگرم وزن بدن دام و در سگ نیز نیم میلی لیتر برای ده کیلوگرم وزن دام مورد نیاز است.

در بیماری آناپلاسموز در گاو 5/2 میلی لیتر به ازای هر 100 کیلوگرم وزن بدن موثر است.

توجه  :

عفونت حاصله به وسیله بابزیا کابالی معمولاً به وسیله تزریق ایمدیوکارب کاملاً از بین می‌رود اما در عفونت حاصله از بابزیا اکویی درمان 60% موفقیت آمیز است

و در چنین مواردی بهتر است شش هفته بعد از تزریق اول درمان تکرار شود و در چنین حالیت دوزهای درمان به شرح زیر می‌باشد:

الف- در اسب برای درمان بابزیا کابالی دو دوز در میلی لیتری برای هر 100 کیلوگرم وزن دام به فاصله 24 ساعت و در درمان بابزیا اکویی چهار دوز چهار میلی لیتری برای هر 100 کیلوگرم وزن دام به فاصله هر 72 ساعت موثر است.

ب- در الاغ و قاطر برای درمان بابزیا دو دوز دو میلی لیتری به فاصله هر 24 ساعت موثر است و در ارلیئیوز سگ ها نیز 5/0 میلی لیتر به ازای هر 10 کیلوگرم وزن بدن موثر است و باید دو تزریق به فاصله 14 روز انجام شود.

روش مصرف دارو : دارو به صورت زیر جلدی و عضلانی تزریق شود.

روش عضلانی برای گاو، گوسفند و اسب توصیه شده و ترجیح داده می‌شود که در عضلات ناحیه گردن تزریق شود.

برای مصرف در سگ زیر جلد و در پشت گردن و در قسمت‌هایی که پوست نازک‌تری دارد تزریق توصیه می شود.

نکات قابل توصیه :

ایمدیوکارب نباید در ورید تزریق شود.

بعد از تزریق ایمیدوکارب ممکن است حیوانات عوارض دارو‌های کولینرژیک از قبیل تنگی نفس، افزایش ترشح عدد بزاقی، کاهش ضربان قلب و غیره از خود نشان دهند که این عوارض زودگذر می‌باشد اما در سگ‌ها باید حیوان تا 15 دقیقه تحت مرابت قرار گرفته و اگر چنین علایمی تکرار گردید با سولفات آتروپین درمان شوند.

دوره پرهیز ازمصرف  دارو :

گوشت:28 روز پس از آخرین تزریق

شیر:در گاو 3 روز بعد از آخرین و در گوسفندان بعد از تزریق دارو تا خاتمه دوره شیرواری نباید از شیر آنها برای مصرف انسان استفاده کرد.

شرایط نگهداری دارو  : از انجماد دارو جلوگیری شود ودر دمای 5-8 درجه سانتیگراد و دور از نور نگهداری شود.

بسته بندی دارو : این دارو در ویال های 20 میلی لیتری در جعبه های یک عددی عرضه می‌گردد.