تركيب: هر ميلي ليتر از  محلول حاوي 100 ميلي گرم  انروفلوكساسين  مي باشد.

 
موارد مصرف:  انروفلوكساسين براي درمان بيماري هاي منفرد و مخلوط ناشي از باكتري هاي گرم مثبت و گرم منفي هوازي و مايكوپلاسما در مرغ و بوقلمون نظير CRD،اشرشياكلي، پاستورلا مولتوسيدا، هموفيلوس پاراگاليناروم، سالمونلا گالينه و ساير عفونتهاي ناشي از باكتري هاي حساس به انروفلوكساسين بكار مي رود.

 
ميزان و  روش مصرف: درمان: 50 ميلي ليتر محلول انروفلوكساسين در 100 ليتر آب آشاميدني بمدت 3 روز و بر اساس دستور زير مصرف گردد.
جوجه هاي گوشتي،بوقلمون و جوجه هاي گله مادر: هفته اول تا سوم زندگي.
مرغ تخمگذار و  وجوجه هاي گله مادر تخمگذار: هفته اول تا پنجم.

 
موارد احتياط:دور از دسترس اطفال نگهداري شود.

 
زمان پرهيز از مصرف: از مصرف تخم مرغ و گوشت تا 9 روز و گوشت بوقلمون تا 11 روز پس از قطع دارو خودداري شود.

 
شرايط نگهداري: محلول مي با يستي در مكاني خشك و خنك نگهداري شود.