شکل دارویی:پودر محلول در آب
تركيب‌ : هر گرم‌ از پودر اکسی وت 20% حاوي‌ 200 ميلي‌گرم‌اكسي‌تتراسايكلين‌‌ هيدروكلرايد مي‌باشد.
موارد مصرف‌: اين‌ دارو از فعاليت‌ قارچ‌ استرپتومايسس‌ ريموزوس‌(Streptomyces Rimosus) حاصل‌ مي‌شود.
اكسي‌تتراسايكلين‌ براي‌ پيشگيري‌ ودرمان‌ بيماري‌هاي‌ زير به‌كار مي‌رود:
طیور
ـ CRDوCRD Complex
ـ سينوزيت‌ و عفونت‌هاي‌ فوقاني‌ دستگاه‌ تنفس‌
ـ عفونت‌هاي‌ دستگاه‌ گوارش‌، اسهال‌هاي‌ ميكروبي‌ ماننداسهال‌ سفيد جوجه‌ها ناشي‌ از سالمونلا پلوروم‌،پاراتيفوئيد و اسهال‌ها نامشخص‌
ـ هگزامتیازيس‌، وباي‌ مرغان‌ و بيماري‌ تاج‌ آبي‌
ـ پيشگيري‌ از كاهش‌ توليد گوشت‌ و تخم‌مرغ‌ در مواقع‌بروز استرس‌ و بيماري‌هاي‌ عفوني‌
گوساله‌ و بره‌
پيشگيري‌ و درمان‌ عفونت‌هاي‌ روده‌اي‌ واسهال‌هاي‌ ميكروبي‌ حاد و مزمن‌، اسهال‌ سفيد ناشي‌ ازسالمونلا و E.Coliو اسهال‌هاي‌ نامشخص‌.
سگ‌ و گربه‌
 گاستروآنتريت‌ و اسهال‌هاي‌ عفوني‌، عفونت‌هاي‌ دستگاه‌ ادراري‌ ـ تناسلي‌ حساس‌ به‌اكسي‌تتراسايكلين‌
ماهي‌
درمان‌ بيماري‌ قرحه‌ (Ulcer disease) ناشي‌ ازهموفيلوس‌ پيسيوم‌ (H. Pisium) در قزل‌آلاي‌رودخانه‌اي‌
پيشگيري‌ و درمان‌ فرونكلوز ناشي‌ از آئروموناس‌سالمونيسيدا Aeromonas Salmonicida) ) در ‌ قزل‌آلاي‌رودخانه‌اي‌ و رنگين‌كمان‌
پيشگيري‌ و درمان‌ بيماري‌ كولومناريس‌ زرده‌ زخم‌)ناشي‌ از Flexibacter columnaris
بيماري‌ دهان‌ قرمز (Red Mouth) قزل‌آلا
بيماري‌ آب‌هاي‌ سرد (Cold water disease) يابيماري‌ ساقه‌ دمي‌ در ماهيان‌ قزل‌آلا و آزادماهيان‌
زنبور عسل‌
 پيشگيري‌ و درمان‌ لوك‌ اروپايي‌ و لوك‌آمريكايي‌
مقدار و روش مصرف‌::
طيور
براي‌ پيشگيري‌ 30 گرم‌ پودر را در 100 ليتر آب‌و يا محتويات‌یک ساشه را در 1500 ليتر آب‌ حل‌ كرده‌ و دراختيار طيور قرار دهيد.
براي‌ درمان‌ برحسب‌ بيماري‌ 125-60 گرم‌ پودر را در100 ليتر و يا محتويات‌ یک ساشه‌ را در 360 تا 750 ليترآب‌ حل‌ كرده‌ و به‌ مدت‌ 5-3 روز در اختيار طيور قراردهيد.
دامهاي‌ جوان:‌0.5 تا 1 گرم‌ از پودر براي‌ هر 10كيلوگرم‌ وزن‌ زنده دام تجویز گردد.
دامهاي‌ بالغ: ‌2.5 گرم‌ براي‌ هر 10 كيلوگرم‌ وزن‌ زنده دام تجویز گردد.
زمان‌ پرهيز از مصرف:‌
حداقل‌ به‌ مدت‌ 10 روزقبل‌ از ذبح‌ دام‌ ،7 روز قبل‌ از ذبح‌طيور و 4 روز قبل‌ ازدوشيدن‌ شير، مصرف‌ دارو را قطع‌ نماييد.
تخم‌طيوري‌ كه‌ با اين‌ دارو تحت‌ درمان‌ هستند تا7 روز بعد از آخرين‌ تجويز دارو نبايد مورد مصرف‌غذايي‌ انسان‌ برسد.
شرايط‌ نگهداري‌: :دور از نور ، در دمای اتاق (کمتر از 30 درجه) و دور از دسترس اطفال نگهداري شود.
بسته‌بندي‌::ساشه های‌ يك‌ پوندي‌