تركيب : هر كيلوگرم از محصول حاوي 500 گرم اكسي تتراسايكلين دي هيدرات مي باشد

 
موارد و مقدار مصرف:
طيور :
جهت افزايش سرعت وزن گيري و بهبود كارايي : 100-20 گرم پرميكس در هر تن غذاي نهائي به طور مداوم .

 

كنترل سينوويت عفوني و وباي طيور : 400-200 گرم پرميكس در هر تن غذاي نهايي براي 14-7 روز  متوالي.

 

كنترل C.R.D و عفونت كيسه هاي هوايي : 800 گرم پرميكس در هر تن غذاي نهايي براي 14-7 روز متوالي .
جهت كاهش مرگ و مير مربوط به عفونت كيسه هاي هوايي ايجاد شده با E.Coli حساس به اكسي تتراسايكلين : 1000 گرم پرميكس در هر تن غذاي نهايي براي 5 روز متوالي .

 

كنترل هگزاميتيازيس و سينوويت عفوني در بوقلمون به ترتيب : 200 و 400 گرم پرميكس در هر تن غذاي نهايي براي 14- 7 روز متوالي .

 

كنترل ارگانيسمهاي باكتريايي كه در بروز بيماري تاج آبي همكاري مي كنند : 110 ميلي گرم پرميكس به ازاء هر كيلوگرم وزن بدن در روز براي 14-7 روز متوالي .

 
گاو :
جهت افزايش سرعت وزن گيري و بهبود كارايي غذايي قبل از نشخواركنندگي : 20-10 گرم پرميكس در هر تن غذاي نهايي به طور مداوم .
جهت درمان انترايتيس باكتريال : 44 ميلي گرم پرميكس به ازاء هر كيلوگرم وزن بدن در روز براي 14-7 روز متوالي .

جهت افزايش سرعت وزن گيري و بهبود كارايي غذايي در گوساله هاي با وزن 180-110 كيلوگرم : 50 ميلي گرم پرميكس به ازاء هر راس دام به طور مداوم .
جهت افزايش سرعت وزن گيري و بهبود كارايي غذايي و كاهش آسيب كبدي در گاوهاي بيش از 180 كيلوگرم : 150 ميلي گرم پرميكس به ازاء هر راس دام به طور مداوم .

 
گوسفند :
جهت افزايش سرعت وزن گيري و بهبود كارايي غذايي : 40-20 گرم پرميكس در هر تن غذاي نهايي به طور مداوم .
جهت درمان انترايتيس باكتريال و پنوموني باكتريال : 44 ميلي گرم پرميكس به ازاء هر كيلوگرم وزن بدن در روز براي 14-7 روز متوالي .

 

موارد احتياط :
دور از دسترس اطفال نگهداري شود .
در پرندگاني كه براي مصرف انسان تخم مي گذارند , مصرف نشود .
به منظور اختلاط كامل پرميكس با غذا بهتر است ابتدا مقدار توصيه شده دارو را با كمي دان هم زده و سپس آن را به طور يكنواخت با بقيه خوراك مخلوط نماييد .
در هنگام اختلاط دارو از پوشش هاي حفاظتي مانند ماسك , دستكش و … استفاده نماييد .
اين دارو نبايد به طور همزمان با داروهايي همچون پني سيلين , املاح اريترومايسين , آميكاسين , انروفلوكساسين و مواد محتوي يونهاي كلسيم , منيزيم و آهن مصرف شود .

 
زمان پرهيز از مصرف :

 
جوجه ها : در دوز 1000 گرم در تن غذا يك روز و در دوزاژ پايين تر زمان پرهيز از مصرف ندارد .
بوقلمون : در دوز 400 گرم در تن غذا پنج روز و در دوزاژ پايين تر زمان پرهيز از مصرف ندارد .
گاو و گوسفند : در دوز 44mg/kg.b.w  پنج روز
 
شرايط نگهداري : در محل خشك و خنك ( 25 – 2 درجه سانتيگراد ) و دور از تابش نور مستقيم خورشيد نگهداري شود .

 
بسته بندي : كيسه هاي 5 كيلوگرمي