ـ استرس پک موجب افزايش توان مکانيسم هاي دفاعي بدن مي گردد.
ـ ميزان بيماري و تلفات را کاهش مي دهد.
ـ موجب بهبود عملکرد گله مي گردد.
ـ هزينه هاي درماني را کاهش مي دهد.
مکانيسم عمل:
عوامل استرس زا، از طريق کاهش عملکرد و افزايش   بيماري و تلفات، خسارات اقتصادي شديدي  را به حيوانات در حال توليد وارد مي نمايند. استرس پک با  چندين مکانيسم  متفاوت بر روي عارضه پيچيده استرس اثر مي گـذارد و موجـب بهبود وضـعيت آرامـش حـيوانات تحت استرس مي شود:
ـ استرس پک  قدرت سيستم ايمني را افزايش مي دهد.
ـ موجب افزايش ظرفيت نگهداري آب در سلول هاي روده مي گردد.
ـ بـر روي انـتقال پيام هاي عصـبي و  عـضلاني در دوره استرس تاثير مي گذارد.
موارد کاربرد استرس پک در طيور و گوساله:
ـ در شرايط آب و هوايي نامساعد – استرس گرمايي
ـ جابجايي و تخليه سالن
ـ واکسيناسيون و استرس حمل و نقل
ـ تغيير فرمولاسيون جيره
استفاده از استرس پک در روزهاي قبل از کشتار موجب کاهش تحريک پذيري حيوانات مخصوصا  طيور در طي بارگيري ، انتقال و تخليه در کشتارگاه مي شود و بنابراين از صدمات و اختلالات متابوليکي جلوگيري نموده و در نتيجه کيفيت لاشه بهبود مي يابد.
مقدار مصرف:
در طيور
از طريق خوراک:
يک کيلوگرم در تن خوراک
از طريق آب:
1 تا 1.5 کيلو گرم در 1000 ليتر آب
دوره مصرف:
5 روز
گوساله ها
از طريق خوراک:
يک کيلوگرم در تن خوراک
دوره مصرف:
3 تا 5 روز