پودر قابل حل در آب اريترومايسين 20 %
تركيب:
هر گرم پودر حاوي 200 ميلي گرم اريترومايسين ( تيوسيانات) مي باشد.
مكانيسم اثر:
اريترومايسين از آنتي بيوتيك هاي ماكروليد بوده و با اتصال قابل برگشت به جزء50s  ريبوزوم از سنتز پروتئين باكتري ها جلوگيري نموده و داراي اثر باكتريواستاتيك مي باشد ولي در غلظت هاي بالا باكتريسيد نيز مي باشد. متعاقب تجويز خوراكي از راه دستگاه گوارش جذب شده و سريعاً در كليه بافت ها، حفرات و مايعات بدن انتشار مي يابد. فعاليت ضد ميكروبي اريترومايسين با افزايشpH  فزوني يافته و در 8=pH بيشترين فعاليت را از خود نشان مي دهد. دارو عمدتاً از طريق صفرا و تا حدودي ادرار دفع مي گردد.
موارد مصرف:
اريترومايسين بر روي باكتري هاي هوازي و غيرهوازي گرم مثبت مانند مايكوپلاسما، كلستريديا، كلاميديا، باسيلوس آنتراسيس، كورينه باكتريوم، ليستريا، مايكوباكتريوم، ريكتزياها مؤثر بوده در حالي كه بر روي پروتوزوآها، قارچ ها و باكتري هاي گرم منفي مانند: آنتروباكترياسه، كلبسيلا، سودوموناس و E.coli تأثير چنداني ندارد.
اريترومايسين به صورت خوراكي براي درمان عفونت هاي موضعي و عمومي مانند برونكو پنوموني، آنتريت باكتريايي، عفونت هاي ادراري، عفونت هاي بخش فوقاني دستگاه تنفس، كوريزا، سينوزيت،CRD  و آنتريت در طيور تجويز مي گردد.
مقدار و نحوه مصرف:
طيور: يك گرم از پودر 20% در يك ليتر آب آشاميدني به مدت 5-3 روز متوالي‌
شرايط نگهداري:
در جاي خشك، زير دماي 25  درجه سلسيوس و دور از نور نگهداري شود.
زمان پرهيز از مصرف:
گوشت طيور 3 روز – تخم مرغ 6 روز
تداخل دارويي:
تجويز هم زمان دارو با كليندامايسين منع شده است.  همچنين با هيدروكورتيزون و فلورفنيكل ناسازگاري دارد.
موارد احتياط:
مصرف اريترومايسين بندرت باعث بروز عوارض جانبي شده است. اما در برخي موارد متعاقب مصرف زياد؛ تهوع، اسهال، آلرژي و بي اشتهايي مشاهده شده است.
بسته بندي: ساشه چند لايه آلومينيومي 100 و 500  گرمي‌