آنتی بیوتیک – پودر محلول در آب

 
گروه دارویی: آنتی بیوتیک

 

شکل دارویی:پودر محلول در آب

 
ترکیب: هرگرم از پودر حاوی 200  میلی گرم اریترومایسین تیوسانات خالص می باشد.

 

مکانیسم اثر :
اریترومایسین از آنتی بیوتیک های ماکرولید بوده و با اتصال قابل برگشت به جزء ریبوزوم 50S از سنتز پروتئین باکتری ها جلوگیری نموده و دارای اثر باکتریواستاتیک می باشد،  ولی در غلظت بالا باکتریسید نیز می باشد. متعاقب تجویز خوراکی، از دستگاه گوارش جذب شده و سریعا در کلیه بافت ها، حفرات و مایعات بدن انتشار می یابد.

 

فعالیت ضد میکروبی اریترومایسین با افزایش PH افزایش یافته و در PH=8 بیشترین فعالیت را از خود نشان می دهد. دارو عمدتا از طریق صفرا و تا حدودی از ادرار دفع می گردد.

 
موارد مصرف :
اریترومایسین بر روی باکتری های هوازی و بی هوازی گرم مثبت مانند  باسیلوس آنتراسیس، کورینه باکتریوم، لیستریا،کلستریدیوم ها و همچنین بر روی  مایکوپلاسما و  کلامیدیا ،ریکتزیا موثر می باشد. در حالیکه بر روی پروتوزوئرها، قارچ ها و باکتری های گرم منفی مانند: آنتروباکتریاسه، کلبسیلا، پزودوموناس و E-coli تاثیر چندانی ندارد.

 

اریترومایسین به صورت خوراکی برای درمان عفونت های موضعی و عمومی مانند برونکوپنومونی، آنتریت باکتریایی، عفونت های ادراری، متریت و آرتریت در دام، عفونت های دستگاه فوقانی تنفس، کریزا، سینوزیت، C.R.D  کمپلکس و آنتریت در طیور تجویز می گردد. اریترومایسین به میزان 5% در درمان بیماری لوک اروپایی و نوزما در زنبور عسل نیز تجویز می گردد.

 
مقدار و روش مصرف :
طیور: یک گرم از پودر 20% در یک لیتر آب آشامیدنی بمدت 5-3 روز متوالی( هر بسته 100 گرمی در 100 لیتر آب آشامیدنی)
طیور زینتی: 10 میلی گرم بازای هر کیلوگرم وزن زنده و یا 125 میلی گرم دارو در هر لیتر آب آشامیدنی به مدت 5-3 روز متوالی.

 
موارد منع مصرف و تداخلات دارویی:
تجویز همزمان دارو با لینکومایسین، کلیندامایسین و کلرامفنیکل منع شده است. این دارو همچنین با هیدروکورتیزون، و تتراسیکلین ها ناسازگاری دارد.
مصرف همزمان اریترومایسین با آنتی بیو تیک هایی از قبیل جنتامایسین ،اسپکتینومایسین ،باسیتراسین ،استرپتومایسین و یا سولفانامید ها به دلیل اثر سینرژیسمی باعث افزایش اثر آنها میشود .

 

زمان پرهیز از مصرف: 3 روز قبل از کشتار طیور و 6 روز قبل از مصرف تخم مرغ باید مصرف دارو قطع گردد.

 
شرایط نگهداری: در مکان خشک و خنک و دور از نور نگهداری شود.

 
بسته بندی: بسته های 100 گرمی