تركيب:
بنزالكونيم كلرايد 6.25%
گلوتارآلدئيد 3.125%
موارد مصرف:
يك ضدعفوني كننده با اثر سينرژيستي قوي، وسيع الطيف و با اثري سريع مي باشد كه عليه اكثر ميكروارگانيسم ها از قبيل باكتري هاي گرم مثبت و گرم منفي و اشكال در حال رشد مايكوپلاسماها، مايكوباكترها، انواع ويروس ها، قارچ ها، مخمرها، كپك ها، جلبك ها، پرتوزوآ و اسپور قارچ ها و باكتري ها موثر است.
از محلول رقيق شده اين محصول براي ضدعفوني فضا، ساختمان و تجهيزات دامداري و مرغداري ها، حوضچه هاي ورودي سالن هاي دامداري و مرغداري، كارخانجات جوجه كشي، كشتارگاه هاي دام و طيور و مراكز تلقيح مصنوعي، بيمارستان هاي دامپزشكي، وسايل و ماشين آلات حمل و نقل دام وطيور و نيز در صنايع غذايي، كارخانجات صنايع غذايي، سردخانه ها و انبارهاي مواد غذايي استفاده مي شود.
مقدار و نحوه مصرف:
 به نسبت 1 به 100 جهت ضدعفوني سطوحي كه از قبل شسته و تميز باشند، در موارد آلودگي شديد يا عدم امكان شستشوي اوليه به نسبت 1 به 50 و براي حوضچه هاي ورودي از نسبت 1 به 20 استفاده مي شود، زمان كافي براي ضدعفوني وسايل 30 دقيقه مي باشد.
روش مصرف به صورت حمام براي غوطه وري، پركردن حوضچه هاي ورودي، مه پاشي جهت ضدعفوني فضا، اسپري براي ضدعفوني سطوح و استفاده از اسفنج براي ضدعفوني موضعي صورت مي گيرد.
موارد احتياط:
سطوحي كه در تماس مستقيم با دام يا مواد غذايي مي باشند پس از ضدعفوني شسته شوند. اين محلول نبايد با مواد ديگر مخلوط شود. از ظروف خالي اين محلول استفاده نشود.
در هنگام كار از دستكش، ماسك، عينك و روپوش استفاده گردد و در صورت تماس با چشم با آب فراوان شسته شود. محلول تهيه شده حداكثر تا يك هفته مصرف شود. جهت اثر بخشي بيشتر شستشو قبل از ضدعفوني توصيه مي شود.
شرايط نگهداري:
در جاي خشك، بين 10 تا 25 درجه سلسيوس، دور از تابش مستقيم نور و دسترس كودكان نگهداري شود.
بسته بندي:
ظروف پلي اتيلني چهار ليتري‌