محلول استریل تزریقی اكسي تتراسايكلين 20% طولانی اثر
تركيب:‌‌
‌هر ميلي ليتر اكسي تتراسايكلين 20% طولاني اثر حاوي اكسي تتراسايكلين دي هيدرات معادل 200 ميلي گرم اكسي تتراسايكلين پايه، به فرم كمپلكس با منيزيم و مواد جانبي اختصاصي پايداركننده مي باشد. ‌
مكانيسم اثر:
اكسي تتراسايكلين از سنتز پروتئين باكتري هاي در حال رشد جلوگيري نموده و اين عمل را از طريق ممانعت از اتصال آمينواسيل ترانسفر ريبونوكلئيك اسيد(aa-tRNA)  بر روي ريبوزوم (واحد‌‌30s ريبوزومال) اعمال مي نمايد و از طرفي اين دارو باعث كاهش تبديل گلوتامات به پروتئين سلولي شده و از اين طريق از رشد باكتري ها جلوگيري مي نمايد. به نظر مي رسد تتراسايكلين ها بر روي واحد‌‌50s  ريبوزوم ها نيز اثر گذاشته و باعث تغيير نفوذپذيري باكتري هاي حساس مي گردند.‌
اكسي تتراسايكلين 20% طولاني اثر، به نحوي فرموله شده است كه در صورت تزريق عضلاني، سطح خوني آن تا 4 روز در مقادير قابل رديابي باقي مي ماند.  بالاترين غلظت خوني دارو بين 30 دقيقه تا 12 ساعت پس از تزريق عضلاني مشاهده مي شود. لازم به ذكر است كه اين فرآورده در تزريق عضلاني، آهسته تر از انواع ديگر اكسي تتراسايكلين تزريقي جذب و منتشر مي شود.‌
موارد مصرف:
اكسي تتراسايكلين ‌طولاني اثر انتخاب اول جهت درمان تعدادي از عفونت هاي سيستميك و يا موضعي در گاو، گوسفند و بز به شرح زير مي باشد:‌
– پنوموني عفوني ناشي از استرس و حمل و نقل(Shipping fever)
– گاستروآنتريت عفوني‌
– سندرم متريت‌
– تيلريوز، لپتوسپيروز، آكتيونوباسيلوز وBlack leg ‌
– كنترل عفونت هاي پس از زايمان و پس از عمل جراحي‌
– كراتوكونژكتيويت عفوني گاو، بيماري گنديدگي سم در گاو و گوسفند‌
– سقط جنين همه گير يا فصلي ميش ها ناشي از عوامل ميكروبي و ويروسي‌
مقدار و نحوه مصرف:
اين دارو به روش هاي عضلاني(IM)  و داخل وريدي(IV)  مصرف مي شود. براي ايجاد اثر طولاني مدت‌(  (LA) ، توصيه مي شود دارو به صورت عضلاني و عميق تزريق شود.‌
دوز پيشنهادي دارو براي ايجاد اثر طولاني مدت در گاو و گوسفند يك تزريق به ميزان 20 ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن، معادل 1 ميلي ليتر به ازاي هر 10 كيلوگرم وزن بدن مي باشد.‌
توصيه مي شود در گاو بيش از 10 ميلي ليتر و در گوسفند بيش از 5 ميلي ليتر در يك محل تزريق نشود.
در بره هاي جوان به منظور كنترل تب و پيشگيري از عفونت هاي ناشي از گزش كنه ها، تزريق 2 ميلي ليتر دارو براي هر بره كافي است.‌
ميزان تزريق داخل وريدي دارو 10 ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن دام مي باشد.
تزريق داخل وريدي اين دارو فقط در گاو با حجم كم توصيه مي شود.‌
شرايط نگهداري:
در دماي كمتر از 30 درجه سانتيگراد و دور از نور مستقيم نگهداري شود.‌
زمان پرهيز از مصرف:‌
گاو: شير به مدت 7 روز و گوشت به مدت 21 روز ‌
گوسفند: گوشت به مدت 21 روز ‌
استفاده از اين دارو در گوسفنداني كه شير آن ها مورد مصرف انسان قرار مي گيرد، ممنوع است.‌
موارد احتياط:‌‌ ‌
استفاده از اين دارو در سگ، گربه و اسب توصيه نمي شود.‌
استفاده از اين دارو در دوران بارداري با احتياط فراوان انجام شود زيرا اين دارو موجب ممانعت از رشد اسكلت و همچنين موجب تشكيل دندان هاي زرد و بي رنگ حتي در اواخر دوران بارداري مي گردد.‌
تزريق اكسي تتراسايكلين 20% طولاني اثر با دوزهاي مناسب به خوبي در حيوانات تحمل مي شود و به ندرت ممكن است واكنش هاي گذرا در محل تزريق مشاهده گردد.‌
بسته بندي:
ويال هاي 50 و 100 ميلي ليتري‌