گروه دارویی: ضد کوکسیدیوزآیونوفور دو ظرفیتی

ترکیب: هر کیلوگرم آواتک حاوی 150 گرم لازالوسید سدیم فعال می‌باشد.

مکانیسم: آواتک برعلیه تمام گونه‌های ایمریای بیماری‌زا در طیور گوشتی شامل ایمریاتنلا،

ایمریانکاتریکس،ایمریابرونتی، ایمریامیواتی، ایمریاماکزیما و آیمریا آسرولینا و همچنین برعلیه ایمریای‌پاتوژن در بوقلمون و قرقاول موثر است.

آواتک با تشکیل کمپلکس با یون‌های دو ظرفیتی  Ca++,Ba++,Mg++و همچنین یون‌های تک ظرفیتی K+, Na+فشار اسمزی انگل را به هم زده و سبب از بین رفتن آن می‌شود.

حیوانات هدف: طیور گوشتی، پولت تخمگذار، بوقلمون و قرقاول

میزان مصرف:

طیور گوشتی 833-600 گرم در هر تن خوراک

پولت تخمگذار 833-600 گرم در هر تن خوراک، حداکثر تا سن 16 هفتگی

بوقلمون  833-600 گرم در هر تن خوراک، حداکثر تا سن 12 هفتگی

قرقاول 833-600 گرم در هر تن خوراک، حداکثر تا سن 12 هفتگی

موارد منع مصرف:

1- با کلرافنیکل و سولفادی متوکسین استفاده نشود.

2- از مصرف در طیور تخم‌گذار اجتناب گردد.

مقدار و روش مصرف:  آواتک به میزان 833-600 گرم در تن پس از مخلوط نمودن با ترکیب دان در بوقلمون و طیور گوشتی مصرف می‌گردد.

مصرف آواتک با دو برنامه ذیل توصیه می‌شود:

1- Full Program: از روز 1 تا دوره پرورش تا 5 روز پیش از کشتار

2-  28-21 روز متوالی در هر دوره پرورش  ( تا 5 روز پیش از کشتار)Shuttle Program

در طول دوره پرورش ( به جز درمان با آواتک) می توان از کوکسیدیو استات‌های دیگری به جز کوکسیدیواستات‌های یونوفوره مونووالان استفاده نمود ( به دلیل احتمال بروز مقاومت متقاطع)

زمان پرهیز از مصرف:

در طیور گوشتی و بوقلمون 5 روز قبل از کشتار- در قرقاول 7 روز قبل از کشتار

اختصاصات:آیونوفور دو ظرفیتی که به دلیل مکانیسم اثردوگانه کمترین مقاومت متقاطع را با سایر آیونوفورها دارد.

لازالوسید با جلوگیری از تخریب دیواره روده سبب افزایش جذب غذا در روده و به دنبال آن افزایش وزن و کاهش ضریب تبدیل غذا در طیور می‌شود.

این محصول بهترین انتخاب در شرایط استرس گرمایی می‌باشد. آواتک به طور بسیار موثری از آنتریت نکروتیک و اختلالات روده‌ای پیشگیری می‌کند.

این محصول با تکنولوژی High Shear Granulation(HSG)فرآوری شده است که با این روش گرانول های متحدالشکل و یک اندازه به دست می آید که کاملاً از ماده فعال حفاظت می‌شود و هموژنیستی بسیار بالا در خوراک را سبب می گردد.

اندازه به دست می آید که کاملاً از ماده فعال حفاظت می‌شود و هموژنیستی بسیار بالا در خوراک را سبب می‌گردد.

توصیه: جهت به دست آمدن مخلوط یکنواخت با خوراک ابتدا میزان مورد نیاز را در 10 کیلو گرم خوراک و سپس به ترتیب در 100 و 1000 کیلوگرم خوراک مخلوط نمایید.

شرایط نگهداری: در جای خشک و خنک و دور از نور نگهداری شود.