دسته دارويي: كوكسيديواستات شیمیایی

 

 

تركيب: هر كيلوگرم دارو حاوي:

 

250 gr

Amprolium(pure)

16.8gr

Ethopabate(pure)

1000 gr

Excipients qs.to

 

 

فرمول مولکولی :
آمپرولیوم : C14H19N4+Cl– n

اتوپابات : C12H15NO4

 

مكانيسم اثر: آمپروليوم از لحاظ شكل ساختماني مشابه تيامين (ويتامين B1) بوده و بصورت آنتاگونیست رقابتي مانع از انتقال فعال تيامين در سيكل حياتي ايمرياها شده و بر نسل اول شيزونت ها تأثير مي گذارد بيشترين اثر آمپروليوم در 3 روز اول چرخه زندگي ايمريا مي باشد. اتوپابات با ساختماني مشابه پارا آمينوبنزوئيك اسيد از جانشين شونده هاي آن مي باشد و با مهار سنتز تتراهيدروفوليك اسيد تأثيري مشابه آمپروليوم داشته و در مورد بعضي از گونه هاي ايمريا مانند E. Mivati كه نسبت به آمپروليوم مقاوم هستند، مؤثر مي باشد. بيشترين دامنه فعاليت اتوپابات در روز چهارم چرخه زندگي، روي شيزونت-های نسل دوم است. مخلوط آمپروليوم با اتوپابات موجب گستردگي طيف اثر دارو مي گردد.

 
طيف اثر: آمپروليوم به همراه اتوپابات در پيشگيري از كوكسيديوز حاصل از آيمريا تنلا، آيمريا نكاتريكس، آيمريا آسرولينا و آيمريا برونتي، آيمريا ماگزيما و كوكسيديوز حاصل از آيمريا آدنوئيدس، آيمريا مله آگريتيس و آيمريا گالوپادونيس در بوقلمون ها مورد استفاده قرار مي گيرد.

 
موارد مصرف: آمپروليوم + اتوپابات بر روي گونه هاي مختلف آيمريا مؤثر بوده و براي پيشگيري وكنترل كوكسيديوز در طيور مادر، تخم گذار، گوشتي، بوقلمون در تمام طول دوره پرورش استفاده مي شود.

 
مقدار و روش مصرف:

 

– جوجه گوشتي: 500 گرم در هر تن دان – اين ميزان به طور مداوم تا 3 روز قبل از كشتار به جيره غذايي اضافه گردد.
– بوقلمون: 500 گرم در هر تن خوراك – اين ميزان بايد به طور مداوم تا سن 10-8، هفتگي به جيره غذايي اضافه شود.
– پولت هاي تخم گذار و مادر: ميزان توصيه شده براساس سن پرنده به قرار زير مي باشد:
تا سن 6 هفتگي 400 گرم در هر تن دان – در مناطقي كه احتمال بروز كوكسيديوز وجود دارد ميزان دارو در اين مرحله سني تا 500 گرم در هر تن دان مي تواند افزايش يابد.
از سن 12-6 هفتگی 325 گرم در هر تن دان.

از سن 18-12 هفتگی 250 گرم در هر تن دان.

در نیمچه های مادری که مصرف غذا در آنها محدود شده باشد میزان دارو تا 500 گرم در هر تن می تواند افزایش یابد.

 

 

توجه!: پريميكس آمپروليوم + اتوپابات در جيره بايد در خلال زمان كوتاهي بعد از تهيه مصرف گردد. برای به دست آوردن مخلوط یکنواخت توصیه می شود ابتدا پرمیکس آمپروليوم + اتوپابات را براساس میزان دوز تجویز شده به ترتیب با 10 کیلوگرم خوراک در ادامه با 100 کیلوگرم خوراک و در نهایت با 1000 کیلوگرم خوراک به دقت مخلوط نموده تا مخلوط یکنواختی به دست آید.

 

 

تداخلات دارويي: بدليل شباهت ساختماني آمپروليوم با تيامين بالا بودن ميزان تيامين جيره غذايي مانع از بروز حداكثر تأثير اين دارو مي گردد، البته توصيه مي شود در مواقعي كه كمبود ويتامين B1 در گله ديده شده است، اين ويتامين به جيره اضافه گردد. همچنين مصرف همزمان اين دارو با جيره حاوي كولين بالا و فورازوليدون منع شده است.

 
موارد احتياط: استفاده بیش از حد آمپروپلاس می تواند به کمبود ویتامین B1 منجر گردد. دارو دور از دسترس اطفال نگهداری شود.

 
زمان پرهيز از مصرف: 3 روز قبل از كشتار اين تركيب بايستي از جيره غذايي طيور قطع گردد.

 
مدت زمان نگهداری : 24 ماه پس از زمان تولید.

 
شرايط نگهداري: بین 10 تا 25 درجه سانتی گراد و دور از تابش مستقیم نور و در ظروف در بسته نگهداری شود. دور از دسترس کودکان نگه داری گردد.

 

بسته بندی: پاکت های آلومینیومی سه لایه لامیننت 5 کیلوگرمی.