دسته دارويي:آنتي بيوتيک وسيع الطيف

 

 

شکل دارويي: سوسپانسيون روغني تزريقي

ترکيب:

Amoxicillin (trihydrate)………………………………………………………………………… 15%

:Excipients

Aluminium monoestearate………………………………………………………………….1.5%

 

Ethyl oleate, s.q.f. ……………………………………………………………………………..100 ml

 

آموکسي سيلين يک پني سيلين نيمه سنتزی است که ساختمان آنالوگي آمپي سيلين را داراست و از نظر طيف آنتي باکتريالي تقريبا مشابه آن مي باشد. پني سيلين به گروهي از آنتي بيوتيک های β-lactamاطلاق مي شود که در درمان عفونت های باکتريايي ايجاد شده توسط باکتري های گرم مثبت و گرم منفي حساس به اين نوع آنتي بيوتيک ها به کار مي روند. تمامي پني سيلين ها دارای يک اسکلت پايه با فرمول مولکولي R-C9H11N2O4Sهستند که Rدر آن ها به عنوان يک زنجيره جانبي متغير ايفا نقش مي کند.

مکانيسم عمل:آموکسي سيلين يک آنتي بيوتيک β-lactamمتوسط الطيف است که اغلب اوقات از داروهای منتخب اين گروه در درمان عفونت ها نيز به شمار مي آيد وقدرت کشندگي بالاتری را داراست. آموکسي سيلين از طريق مهار کردن سنتز ديواره سلولي باکتری عمل مي کند. اين آنتي بيوتيک از ارتباط متقاطع بين زنجيره های پلي مری خطي پپتيدوگلايکون باکتری که جزء اصلي ديواره سلولي باکتری را تشکيل مي دهند، جلوگيری کرده و در نتيجه باعث متلاشي شدن باکتري مي شود. دفع آن نيز از طريق کيسه صفرا و ادرار مي باشد.

موارد مصرف: آموکسي سيلين برای درمان بسياری از عفونت ها شامل عفونت های دستگاه ادراری، بافت نرم و دستگاه تنفسي در اغلب گونه ها به کار مي رود. در دام های بزرگ مانند گاو معمولا آموکسي سيلين خوراکي به خوبي جذب نشده (به غير از کره اسب ها) و به طور کلي در اين نوع دام ها از اين طريق استفاده نمي شود. دسترسي زيستي آن بالا بوده و نيمه عمر جذبي کوتاهي دارد، بنابراين تزريق داخل عضلاني آن تفاوت چنداني با تزريق وريدي نخواهد داشت.

به طور کلي آموکسي سيلين در درمان عفونت های ايجاد شده توسط باکتری های حساس به اين آنتي بيوتيک در دستگاه تنفسي، ادراری-تناسلي، گوارشي، پوست و بافت های نرم کاربرد دارد.

Gram- Bacteria

Gram+ Bacteria

Actinobacillus spp.

Actinomices spp.

Bordetella bronchiseptica

Bacillus anthracis

Escherichia coli

Clostridium spp.

Fusobacterium spp.

Erysipelothrix rhusiopathiae

Haemophilus spp.

Lysteria monocytogenes

Moxarella spp.

Staphylococcus spp.

Pasteurella spp.

Corynebacterium spp.

Protus mirabilis

Streptococcus spp.

Salmonella spp.

موارد منع مصرف: در خرگوش، خوکچه هندي، همستر و حيواناتي که سابقه حساسيت به آنتي بيوتيک های   β-lactamدارند، استفاده نشود.

زمان پرهيز:گوشت: 14 روز، شير: 2 روز

مقدار و روش مصرف: دوز توصيه شده بسته به حساسيت باکتری ايجادکننده عفونت و جايگاه درگيری متفاوت است اما معمولا 1 ميلي ليتر از Amoxoil Retardبرای 15 تا 30 کيلوگرم وزن بدن به صورت تزريق عضلاني يا زيرجلدي کافي است. حداکثر طول مدت درمان 5 تا 7 روز است.

شرايط نگه داری: در جاي خشک و خنک و دور از نور نگه داری شود.

بسته بندی:Amoxoil Retardدر ويال های 100 ميلي ليتری ارائه مي شود.