تركيبات شيميايي:
تركيبات آلدئيدي
تركيبات آمونيوم چهار ظرفيتي

 

 

مشخصات ظاهري:
مايع شفاف و غليظ كه در صورت تكان شديد كمي كف توليد مي نمايد. به راحتي در آب حل مي شودو حلاليت مناسبي در PBS (محلول فسفات بافر كلريد سديم) از خود نشان مي دهد.

تجزيه زيستي: قابليت تجزيه زيستي آلدكول، بالاي 80 درصد مي باشد كه اين ويژگي نظر متخصصين و صاحب نظران زيست محيطي كشورهاي اروپايي را به خود جلب نموده است.

 

طيف ميكروبي به تفكيك ارگانيسم:

 

توضيح

غلظت توصيه شده

مدت تماس

1-اثر باكتري كشي در شرايط بحراني

0.5 درصد

2 ساعت

2-اثر باكتري كشي

(در موارد پيشگيري معمولي)

0.25 درصد

2 ساعت

0.5 درصد

1 ساعت

3-اثر قارچ كشي

0.5 درصد

2 ساعت

4-اثر ويروس كشي

0.5 درصد

3 ساعت

حساسيت ارگانيسم‌هاي مختلف به آلدكول:

1- مايكوپلاسما Mycoplasma

به شدت حساسيت

2- باكتريهاي گرم مثبت Gram +

به شدت حساسيت

3- باكتريهاي گرم منفي Gram –

به شدت حساسيت

4- پرودوموناس Pseudomonas

به شدت حساسيت

5- ريكتزيا Rikettsiae

حساس

6- ويروسهاي پوشش دار Enveloped virus

به شدت حساسيت

7-ويروسهاي بدون پوشش Non-enveloped virus

به شدت حساسيت

8- كلاميديا Chlamydiae

حساس

9- اسپور قارچهاFungal Spores

حساس

10-باكتريهاي اسيد فاستAcid fast bacteria

حساس

11- اسپور باكتريها Bacterial Spores

حساس

12- كوكسيديا Coccidia

كمي حساس

مقدار مصرف:

1-جهت ضدعفوني در شرايط معمولي براي پيشگيري 0.25درصد (به نسبت 1 ليتر آلدكول در400 ليتر آب)
2-جهت ضدعفوني در شرايط بحراني و بروز بيماري 0.5 درصد (1 ليتر آلدكول در 200 ليتر آب)

 

 

روش مصرف:
1- ابتدا بايد همه اشياء وسايل، كود و غيره را از سالن خارج نمود.
2- تمام ديوارها، سقف و كف سالن را با آب شستشو دهيد.
3- تا خشك شدن سالن و ديوارها صبر كنيد
4- برحسب مورد مصرف(پيشگيري، شرايط بحراني) آلدكول را به نسبت 0.25 يا 0.5 درصد رقيق كرده و در محوطه روي همه سطوح اسپري نماييد.
5- قبل از جوجه ريزي نيز مي توان با استفاده از بخور و با رقت يك ليتر آلدكول در يك ليتر آب 1000 متر مكعب فضاي سالن را ضدعفوني نمود.
6- در موارد بروز گامبورو در گله نيز با توجه به اثرات مناسب آلدكول،جهت از بين بردن ويروس گامبورو مي توان با غلظت 0.25% (يا 1 ليتر در 400 ليتر آب) و با استفاده از دستگاه بخور در فضاي سالن حداقل دو بار در روز براي جلوگيري از پيشرفت بيماري، گله را ضد عفوني نمود.

 

 

موارد مصرف:
آلدكول براي ضدعفوني كردن تمامي سطوح نظير كف سالن ها، ديوارها، وسايل حمل و نقل و غيره مورد استفاده قرار مي گيرد و در تمامي اماكن زير قابل استفاده مي باشد:
1 – سالن هاي مرغداري
2 – باكس پرورش گوساله
3 – گاوداري ها
4- مراكز تحقيقاتي دامپزشكي و آزمايشگاهها
5- مراكز تلقيح مصنوعي
6 – كشتارگاه هاي دام و طيور
7 – كارخانه جوجه كشي

 

 

نحوه مصرف:
آلدكول را مي توان به طريق زير مصرف نمود:
1 – اسپري روي سطح
2 – شستشوي سطوح با استفاده از دستگاههاي فشار قوي
3 – استفاده از كپسول هاي كف
4 – مه پاشي

 

 

مورد احتياط:
– از تماس مستقيم چشم، پوست و مخاطات با آلدكول جلوگيري نماييد.

– در صورت تماس به سرعت محل تماس را با آب تازه شستشو دهيد.

– در هنگام ضدعفوني سالن ها از عينك محافظ و دستكش استفاده نماييد.