تركيب شيميايي:

تركيبات آلدئيدي و تركيبات آمونيوم چهار ظرفيتي

مشخصات ظاهري:مايع شفاف و غليظ كه در صورت تكان شديد كمي كف توليد مي‌نمايد. به راحتي در آب حل مي‌شود

و حلاليت مناسبي در  PBS(محلول فسفات بافر كلريد سديم) از خود نشان مي‌دهد.

تجزيه زيستي: قابليت تجزيه زيستي آلدكول، بالاي 89 درصد مي باشد .

طيف ميكروبي به تفكيك ارگانيسم

توضيح

غلظت توصيه شده

مدت تماس

1- اثر باكتري كشي در شرايط بحراني

5/0%

2 ساعت

2- اثر باكتري كشي ( در موارد پيشگيري معمولي)

25/0%

2 ساعت

5/0%

1 ساعت

3- اثر قارچ كشي

5/0%

2 ساعت

4- اثر ويروس كشي

5/0%

3 ساعت

 

حساسيت ارگانيسم هاي مختلف به الد كول:

1-مايكوپلاسما

به شدت حساس

2- باكتري هاي گرم مثبت

به شدت حساس

3- باكتري هاي گرم منفي

به شدت حساس

4- پزودومونا س

به شدت حساس

5- ويكتويا

حساس

 

 

 

6- ويروسهاي پوشش دار

به شدت حساس

7- ويروس هاي بدون پوشش

به شدت حساس

8- كلاميديا

حساس

9- اسپورقارچ‌ها

حساس

10- باكتريهاي اسيد فست

حساس

11- اسپورباكتري ها

حساس

12- كوكسيديا

كمي حساس

 

مقدار مصرف:

1- جهت ضد عفوني در شرايط معمولي براي پيشگيري 25/0% به نسبت 1 ليتر در 400 ليتر آب

2- جهت ضدعفوني در شرايط بحراني و بروز بيماري 5/0% ( 1 ليتر در 200 ليتر آب)

روش مصرف:

1- ابتدا بايد همه اشياء وسايل، كود و غيره را از سالن خارج نمود.

2- تمام ديوارها، سقف و كف سالن را با آب شستشو دهيد.

3- تا خشك شدن سالن و ديوارها صبر كنيد.

4- برچسب مورد مصرف( پيشگيري ، شرايط بحراني) آلدكول را به نسبت 25/0 يا 5/0 درصد رقيق كرد و در محوطه روي همه سطوح اسپري نماييد.

5- قبل از جوجه ريزي نيز مي توان با استفاده از بخور و با رقت يك ليتر آلدكول در يك ليتر آب 1000 متر مكعب فضاي سالن را ضد عفوني نمود.

6- در موارد بروز گامبورو در گله نيز با توجه به اثرات مناسب آلدكول ، جهت از بين بردن ويروس گامبوبو مي توان با غلظت 25/0% ( يا 1 ليتر در 400 ليتر آب ) و با استفاده از دستگاه بخور در فضاي سالن حداقل دو بار در روز براي جلوگيري از پيشرفت بيماري گله را ضدعفوني نمود.

موارد مصرف:

آلدكول براي ضد عفوني كردن تمامي سطوح نظير كف سالن‌ها، ديوارها، وسائل حمل و نقل و غيره مورد استفاده قرار مي‌گيرد و در تمامي اماكن زير قابل استفاده مي باشد:

1- سالن هاي مرغداري

2- باكس پرورش گوساله

3- گاوداري‌ها

4- مراكز تحقيقاتي دامپزشكي و آزمايشگاه‌ها

5- مراكز تلقيح مصنوعي

6- كشتارگاه هاي دام و طيور

7- كارخانه جوجه كشي

نحوه مصرف:آلدكول را مي‌توان به طريق زير مصرف نمود:

1- اسپري روي سطوح

2- شستشوي سطوح با استفاده از دستگاه هاي فشار قوي

3- استفاده از كپسول هاي كف

4- مه پاشي

موارد احتياط

از تماس مستقيم چشم ، پوست و مخاطات با آلدكول جلوگيري نماييد.

در صورت تماس با سرعت محل تماس را با آب تازه شستشو دهيد.

در هنگام ضدعفوني سالن ها حتماً از عينك محافظ و دستكش استفاده نماييد.