گروه دارویی: ضد انگل وسیع الطیف

 
ترکیب : هر بلوس حاوی 600 میلی گرم آلبندازول خالص میباشد .

 
مکانیسم اثر:

 

آلبندازول فعالیت آنزیم فومارات ردوکتاز را متوقف نموده و واکنشهای مرتبط با متابولیسم انرژی کرمها را مختل میسازد، درنتیجه موجب فلج عضلانی و ازبین رفتن کرمهامیگردد.

 

 

موارد مصرف : به آلبندازول 152 میلی گرمی مراجعه شود . آلبندازول 600 میلی گرمی در گاو و گوساله بیشتر استفاده می شود .

 
مقدار و نحوه مصرف :

 

گونه هدف

کرمهای گرد روده ای ،کرمهای ریوی ،کرمهای پهن وتخم کرمها

تمام کرمها +تخم کرمها +کپلک بالغ

گوساله و گاو

7.5 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن زنده گوساله و گاویا  تا 80 کیلوگرم وزن زنده نصف بلوس 600 میلی گرمی

10 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن زنده گوساله و گاو یا تا 90 کیلوگرم وزن زنده 1.5بلوس 600 میلی گرمی

 

 

موارد منع مصرف :
مصرف دارو تا 45 روز پس از آبستنی یا جفت گیری گاو ماده منع شده است .

 
موارد احتیاط :
دستها و چشمها را در صورت آلوده شدن به دارو سریعا با آب بشویید .

 
شرایط نگهداری :در جای خشک و در دمای بین 10 تا 25 درجه سانتیگراد نگهداری کنید .

 
زمان پرهیز از مصرف :
فاصله آخرین دوز درمانی با کشتار گاو و گوساله حد اقل 14 روز باشد
شیر دامهای درمان شده 3 روز پس از قطع دارو قابل مصرف انسان می باشد .

 
بسته بندی :
بلیستر 10 عددی در جعبه های 50 عددی