دسته دارویی: ضد انگل داخلی
ترکیب : هر میلی لیتر حاوی:
آلبندازول 25 میلی گرم
موارد مصرف :
آلبازن2.5 ® برای کنترل و دفع انگلهای داخلی (کبد،دستگاه گوارش و ریه)نظیر گونه های استرتاژیا استرتاژی، همونکوس،تریکوسترونژیلوس، نماتودیروس،کوپریا، بونوستوموم فلبوتوموم، ازوفاگوستوموم، فاسیولاهپاتیکا(بالغ)، شابرتیا اوینا، دیکتیوکالوس، و مونیزیا در گاو، گوسفند و بز بکار می رود. همچنین در گربه (پاراگونیموس کلیکوتی)، و سگ (فیلاروئیدس) استفاده می شود.
مقدار و روش مصرف :
گوسفند و بز: برای از بین بردن کرمهای دستگاه گوارش و تنفس 5 میلی گرم به ازاء یک کیلوگرم وزن بدن دام( 2 میلی لیتر برای 10 کیلوگرم وزن بدن) و برای از بین بردن انگلهای کبدی (فاسیولاهپاتیکا)7.5 میلی گرم به ازاء یک کیلوگرم وزن دام(3 میلی لیتر برای 10 کیلوگرم وزن بدن )
گاو وگوساله : برای از بین بردن کرمهای دستگاه گوارش و تنفس7.5 میلی گرم به ازا یک کیلوگرم وزن بدن دام(15 میلی لیتر برای 50 کیلوگرم وزن بدن)و برای از بین بردن انگلهای کبدی (فاسیولاهپاتیکا)10 میلی گرم به ازا هر کیلوگرم وزن دام(20 میلی لیتر برای 50 کیلوگرم وزن بدن)
زمان پرهیز از مصرف : در گاو فاصله آخرین دوز درمانی تا کشتار 14 روز و در گوسفند و بز 10 روزمی باشد. شیر حیوانات تحت درمان تا 3 روز بعد از آخرین دوز درمانی به مصرف خوراک انسان نرسد.
موارد منع مصرف : در 45 روز اول آبستنی نباید مصرف گردد.
موارداحتیاط : در صورت آلوده شدن دستها و صورت سریعاٌ با آب شسته شود. قبل از مصرف با تکان دادن سوسپانسیون کاملاٌ یکنواخت شود.
شرایط نگهداری : در محل خشک و خنک، دور از نور و دسترس کودکان نگهداری شود.از یخ زدن سوسپانسیون جلوگیری شود.
بسته بندی : 1 لیتر