تركيب:‌
پراكسيد هيدروژن 50‌%‌
نقره 05‌‌/0%‌
موارد مصرف:
اين ضدعفوني كننده قوي و موثر روي طيف وسيعي از ميكروارگانيسم ها از جمله باكتري هاي گرم مثبت و گرم منفي، ميكروب هاي اسپورزا، ويروس هاي پوشش دار و بدون پوشش، قارچ ها، مخمرها، تك سلولي ها، كپك ها و همچنين بر روي بيوفيلم (‌لايه نازكي از رسوبات  آلي در لوله هاي آب كه باكتري هاي بيماريزا در اين لايه جايگزين مي شوند) در صنعت پرورش دام و طيور موثر مي باشد.‌
يون نقره علاوه بر دارا بودن خاصيت ضدعفوني كنندگي، با پراكسيد هيدروژن داراي اثر سينرژيستي بوده و موجب افزايش قدرت اثر و پايداري آكواسانوسيل‌® مي گردد. برتري ويژه آكواسانوسيل® نسبت به ساير ضدعفوني كننده ها علاوه بر قدرت و طيف اثر بيشتر، غيرسمي بودن آن براي انسان و حيوانات و عدم نياز به آبكشي پس از مصرف مي باشد.‌
مقدار و نحوه مصرف:‌
ميزان مصرف آكواسانوسيل‌® جهت ضدعفوني فارم (مزارع پرورش) طبق جدول زير توصيه مي شود.
ميزان مصرف آكواسانوسيل‌® جهت ضدعفوني هوا و دان طبق جدول زير توصيه مي شود.
ميزان مصرف آكواسانوسيل® جهت ضدعفوني آب طبق جدول زير توصيه
مي شود.
ضدعفوني در صنايع شير:
لاينرهاي شيردوشي، ظروف شير سردكن، تانكرهاي حمل شير، لوله هاي عبور شير با رقت 2 درصد.
شرايط نگهداري:‌
– آكواسانوسيل‌® را در ظرف اصلي و به شكل عمودي نگهداري نماييد.‌
– بر روي پالت پلاستيكي نگهداري شود.‌
– از مواد قابل اشتعال دور نگهداشته شود.‌
– در دماي زير 20 درجه سلسيوس و به دور از نور مستقيم خورشيد و مواد قابل احتراق نگهداري شود.‌
موارد احتياط:‌
– در حين كار با محصول از عينك ايمني و دستكش استفاده نماييد.‌
– از برگرداندن محصول استفاده شده به ظرف اصلي خودداري شود.‌
– از مخلوط كردن محصول با ساير فرآورده ها خودداري كنيد.‌
– پس از تماس با پوست، بلافاصله موضع را با مقادير زيادي آب بشوييد.‌
– دور از دسترس كودكان نگهداري گردد.
– پس از استفاده درپوش ظرف را بخوبي ببنديد.
– توجه داشته باشيد كه اين محصول قابل احتراق است.‌
بسته بندي:
گالن پلي اتيلني 5 ليتري با درپوش ضد گاز