تركيب :ويتامينهاي محلول در چربي و محلول در آب به همراه 17 نوع اسيد آمينه

Vitamin B1

Vitamin E

Vitamin D3

Vitamin A

D- Pantothenic

Vitamine K3 

Vitamin B12

VitaminB6

Vitamin B2

Vitamin H

Carrier q.s. to

Choline choloride

و شامل اسید آمینه های زیر است :

L- Histidine

L- Lysine

L- Tryptophane

L- Proline

L- Threonine

L- Arginine

L- Cisteine

L- Prolyne

L- Glotamic  acid

L- Isoleucine

DL- Methionine

L- Valine

L- Phonylalanine

L- Tyrosine

L- Leucine

L- Serine

L- Alanine

نحوه و مقدار مصرف:
طيور: يك ليتر در 2000 تا 3000 ليتر آب آشاميدني به مدت 5 تا 7 روز
دام كوچك :  5 ميلي ليتر براي هر راس
دام بزرگ : 20 تا 30 ميلي ليتر براي هر راس
موارد مصرف:
– قبل و بعد از واكسناسيون
– پس از مصرف آنتي بيوتيك ها
– افزايش بازده توليد و ضريب تبديل در طيور گوشتي
– افزايش و بهبود مقاومت بدن در مقابل بيماريها
– افزايش ميزان باروري در مرغ مادر و افزايش توليد در مرغ تخم گذار
– جلوگيري از كمبود ويتامين ها و عوارض ناشي از آن و بالانس اسيد آمينه هاي ضروري بدن
– استرس
شرايط‌ نگهداري :‌ دور از نور، در دمای اتاق (کمتر از 30 درجه) و دور از دسترس اطفال نگهداري شود.
بسته بندی : بطری یک لیتری