شکل دارویی : پودر مخلوط در دان
تركيب :‌ در تركيب‌ بيو استرا نگ‌ 510 بيش‌ از150 گياه‌ استفاده‌ شده‌ است‌ كه‌ در چهار گروه‌روغن‌هاي‌گياهي‌، تركيبات‌ تند، تركيبات‌ تلخ‌ وساپونين‌هاي‌ غيراستروئيدي‌ قرار مي‌گيرند.
مقدار و روش‌ مصرف‌ : يك‌ كيلوگرم‌ بيواسترانگ‌510 به‌ ازاي‌ هر تن‌ دان‌.
نکات قابل توجه :
يك‌ تركيب‌ كاملاً گياهي‌
ـ كاهش‌ 45 درصدي‌ آمونياك‌ جيره‌
ـ كاهش‌ ضريب‌ تبديل‌
ـ افزودني‌ معطر براي‌ جذب‌ طيور بيمار به‌ طرف‌ غذا
ـ محرك‌ رشد و توليد
ـ كاهش‌ 6-4 درصدي‌ قيمت‌ جيره‌
ـ هضم‌ بهتر خوراك‌ و جذب‌ بيشتر مواد مغذي‌
ـ بهبود كيفيت‌ لاشه‌
ـ كاهش‌ تلفات‌
شرايط‌ نگهداري‌ :
دور از نور،‌ در دمای اتاق (کمتر از 30 درجه) و دور از دسترس اطفال نگهداری شود.
بسته‌بندي‌  :كيسه‌هاي‌ 10 و 25 كيلوگرمي‌