محلول استریل تزریقی بوسرلین استات
تركيب:
هر ميلي ليتر دارو حاوي 0.0042 ميلي گرم بوسرلين استات مي باشد.
مكانيسم اثر:
هورمون آزاد كننده گنادوتروفين(GnRH)  بوده و از هيپوتالاموس ترشح مي شودGnRH . از نرون هاي پپتيدرژيك به صورت ضرباني آزاد مي شود. هر پالس باعث آزاد سازي مرحله ايLH  از لب قدامي هيپوفيز شده و باعث  تحريك و افزايش كلسيم داخل سلولي، فعال شدن پروتئين كينازC  و افزايش تحريك فسفاتيديل اينوزيتول شده و در نهايت منجر به توليد و آزاد شدنLH  وFSH  مي گرددLH . و FSH ترشح شده باعث رشد سريع و بلوغ فوليكول و به دنبال آن تخمك گذاري مي گردند.‌
بوسرلين از محل تزريق عضلاني سريعاً جذب مي گردد. بوسرلين سريعاً در لب قدامي هيپوفيز توسط آنزيم هاي پپتيداز به پپتيدهاي غير فعال كوچك تر و اسيدهاي آمينه متابوليزه مي شود.
متابوليت ها به صورت اوليه از طريق ادرار و نيز بازدم دفع مي شود.‌
موارد مصرف:
كيست هاي تخمداني از جمله عوامل مهم ناباروري در گاو شيري مي باشد. كيست هاي تخمداني يا منشا فوليكولي يا منشا لوتئال دارند. علايم باليني كيست هاي تخمداني عبارتند از سيكل فحلي نامنظم، آنستروس و نمفوماني. براي بهبود وضعيت باروري بعد از زايمان در طول 40 روز اول بعد از زايمان تزريق بوسرلين احتمال بروز اختلالات تخمداني را كاهش مي دهد. اين دارو جهت مصارف در گاو و گوسفند، اسب، بز، سگ و گربه كاربرد دارد.‌
از ديگر موارد كاربرد اين دارو القاء تخمك گذاري و هم زمان كردن استروس در گاوهاي شيري و كاهش فواصل زايمان زماني كه همراه با آنالوگ  α2PGF استفاده گردد، مي باشد.
مقدار و نحوه مصرف:
اين دارو بصورت تزريق داخل وريدي، عضلاني و زير جلدي مصرف مي شود و در كيست هاي تخمداني 5 ميلي ليتر و جهت پيشگيري از تاخير در تخمك گذاري2.5 ميلي ليتر و براي بهبود وضعيت باروري بعد از زايمان 2.5 ميلي ليتر تجويز مي گردد.‌
شرايط نگهداري:
دارو بين 30-15 درجه سلسيوس و دور از نور نگهداري  شود.‌
دوره پرهيز از مصرف: ندارد.   ‌
موارد احتياط:
ويال هاي خالي دارو را پس از مصرف در داخل كاغذ پيچيده و داخل ظرف زباله قرار دهيد.‌
بسته بندي:
ويال هاي 10 ميلي ليتري ‌