تركيب : هر 2.5 كيلوگرم بريمين 0.5% حاوي مقادير خالص مواد زير مي باشد :

منگنز       80000        ميلي گرم                     يد              868            ميلي گرم

آهن        000 80        ميلي گرم                    سلنيوم       200            ميلي گرم

روي        000 60        ميلي گرم                   كولين كلرايد  000 250     ميلي گرم

مس       6000           ميلي گرم

بدليل اثرات مخرب ملح مواد معدني بر روي ويتامينها ,مكمل نيم درصد مرغ مادر در دو كيسه جداگانه ويتامينه و مواد معدني (بريويت و بريمين ) تهيه گرديده و در ساخت آن كولين كلرايد به ميزان مساوي در هر يك استفاده شده است .

موارد مصرف : وجود مواد معدني براي ادامه حيات ضروري است ,چراكه جز لاينفك بسياري از واكنشهاي بيوشيميايي لازم براي ادامه حيات هستند .

همچنين وجود مواد معدني براي ساخت و حفظ اجزاي ساختمان استخوان بندي ,براي حفظ تعادل اسمزي در بافتها,براي فعاليت سلولي و توزيع آب و برخي از كاركردهاي اختصاصي آنزيمها در واكنشهاي بيوشيميايي حياتي است .

ميزان و روش مصرف : 2.5 كيلوگرم بريويت 0.5% (مكمل ويتامينه ) به همراه 2.5 كيلوگرم

 بريمين 0.5% (مكمل مينراله ) در يك تن خوراك .

موارد احتياط : مكمل به خوبي با خوراك مخلوط شود .

اختلاط متناسب مكمل با خوراك در اثربخشي آن بسيار مهم است .

زمان پرهيز از مصرف : ندارد

شرايط نگهداري : در محل خشك و دردماي اتاق نگهداري شود .

بسته بندي : پاكتهاي 25 كيلوگرمي