ترکیب:
Camposition per Litre
Betaine                                        250 g
Vitamin C                                      90 g
Potassium    chloride                         2g
Magnesium  chloride hexahydrated     4g
Calcium       chloride dihydrated       40 g
Sodium        chloride                        20g
Excipient q.s.                                 1 liter
موارد مصرف: درمان و پیشگیری از عوارض ناشی از استرس گرمایی در طیور.
مکانیسم عمل: الکترولیتهای موجود دربتامینت درنگهداری آب بدن وحفظ تعادل الکترولیتی موثر هستند .
بتائین موجود در محصول نیز به عنوان یک عامل کلیدی در متابولیسم  چربیها محسوب می شود. متیونین میزان مرگ  و میر را کاهش داده و با حفظ ذخایر چربی و انرژی ، تولید و بهره وری را افزایش داده، از طرفی از چرب شدن کبد جلوگیری می نماید.
اسید اسکوربیک موجود در بتامنیت نیز میزان ترشح  کورتیکواستروئیدهای ناشی از استرس گرمایی را کاهش داده عملکرد سیستم ایمنی را بهبود می بخشد.
مقدار و روش مصرف:
قبل از  ابتلای گله  به سندرم استرس گرمایی یک لیتر و در شرایط استرس گرمایی دو لیتر در 1000 لیتر آب آشامیدنی به مدت 5-3 روز.
شرایط نگهداری: در مکان خنک و دور از نور مستقیم نگهداری شود.
بسته بندی: بطریهای پلی اتیلنی 1 لیتری