نام تجاری: بایوکوکس
نام ژنریک:سالینومایسین سدیم
گروه دارویی: ضدکوکسیدیوز
شکل دارویی: گرانول مخلوط در دان
ترکیب: هرکیلوکیلوگرم از محصول دارای 120 گرم سالینومایسین سدیم فعال به همراه ماه حامل لیگنوسولفات و سولفات کلسیم میباشد.
مکانیسم اثر:
سالینومایسین از تخمیر قارچ استرپتومایسین به دست میآید و علیه تمام گونه های بیماریزای آیمریا موثر است.و با تشکیل کمپلکس با یونهای سدیم و پتاسیم نفوذپذیری غشا انگل را به این یونها افزایش داده و با به هم خوردن تعادل اسمزی باعث مرگ انگل میشود.
گونه هدف:طیور گوشتی
میزان مصرف:   583-416 گرم در  تن خوراک
منع مصرف: در اسب و طیور در حال تخمگذاری و بوقلمون مصرف نشود.
تداخل دارویی:  با تیامولین ، کلرامفنیکل و اریترومایسین مصرف نشود.
پرهیز از مصرف:  1 روز قبل از کشتار
توصیه:جهت به دست آمدن مخلوط یکنواخت با خوراک میزان مورد نیاز را ابتدا در 10 کیلو از خوراک و سپس در 100 و 1000 کیلو مخلوط نمایید.
شرایط نگهداري:در جاي خشک، دردماي کمتر از 25 درجه سانتیگراد و دور از نور نگهداري شود و از یخ زدگی محافظت گردد.
بسته بندی:پاکت 20 کیلویی