باسپرو : پري بيوتيك دامي با منشاء آسپرژيلوس مي باشد .
باسپرو به دلیل دارا  بودن  فیبر نوع  میسيلیا  قادر  به تحریک رشد و افزایش جمعیت  میکروارگانیسم های مفيد موجود در شکمبه  می باشد كه در نتیجه افزایش تولید اسیدلاكتيك و آنزیمهای تجزیه کننده مواد غذایی ، بویژه آنزیمهای شکننده سلولز در شکمبه را درپی خواهد داشت .
آنالیز باسپرو:

مواد مغذی

درصد

پروتئین

17.5

چربی

1

الیاف ( فیبر میسلیا )

38

خاکستر

9

رطوبت

9

کربوهیدرات

25.5

کبالت

0.0004

ید

0.01

کل

100

مصرف باسپرو موجب :

الف – افزایش جمعیت میکروبی مفيدشکمبه نشخوار کنندگان

 ب  – افزایش تولید اسیدهای چرب فرار

 ج  – افزایش قابلیت هضم ماده خشک و مواد خشبی جیره

 د   – افزایش تولید شیر و گوشت

 ه   – کاهش مصرف آنتی بیوتیک و کاهش بیماری

 و   – كاهش عوارض منفي ناشي از استرس

 ز   – كاهش اسهال در گوساله هاي تازه متولد شده

 ح   – کاهش هزینه نهایی تولید و در نتیجه سود بالا

 ط   – بهبود فعالیتهای آنزیمی و کاهش نفخ

میزان مصرف باسپورو:

گاو شیرده و گاو گوشتی و اسب :    20تا 30 گرم در روز به ازاي هر راس

گوسفند و بز و شتر:                   15تا20 گرم  در روز به ازاي هر راس

خرگوش :                               5گرم در روز

نحوه عرضه و ویژه گیهای تجاری باسپرو :

بسته های 25 کیلو گرمی با 4 لایه پروپیلین کامل ، قابلیت نگهداری حداقل 3 سال و قابل مصرف در انواع خوراکهای پلت و اکسترود شده .