تعریف: بيوهربال دارويي 100 %  گياهي است كه به لحاظ مواد موثره گياهي موجود درآن معطر بوده و در زمان بروز استرس ناشي از بيماري يا واكسيناسيون موجب افزايش اشتها مي گردد.
وجود آنتي اكسيدانهايي مانند تيمول، كارواكرول، آليسين و… نه تنها سبب بهبود كيفيت لاشه مي گردد بلكه با توجه به خاصيت ضد باكتريايي اين مواد از تكثير باكتريهاي پاتوژن (بيماريزا) جلوگيري مي كند.
بيوهربال محرك رشد بوده و سبب هضم بهتر و جذب بيشتر مواد غذايي مي شود.
توليد را افزايش داده و سبب كاهش تلفات مي گردد و تأثير مناسبي هم در متابوليسم (سوخت و ساز) دارد.
ترکیبات: اسانس سير، آويشن باغي، اسانس و عصاره برخي د يگر از گياهان دارويي
موارد مصرف:  اشتها آور، كمك به هضم غذا و بهبود ضريب تبديل
نحوه مصرف: يك كيلوگرم در 1 تن غذاي طيور
نگهداری:در جای خشک و خنک دور از نور آفتاب نگهداری شود