براي استفاده در جوجه هاي گوشتي، مادر و تخمگذار (محلول در آب)
اين ترکيب حاوي پروبيوتيکي است که به منظور حفاظت از جوجه هاي گوشتـي و بـا تمرکز بر روي اولين و حساس ترين مرحله پرورش به کار مي رود. روزهاي ابتدايي پرورش جوجه هاي گوشتي، زماني است که فلور ميکروبي مجراي گوارشي در حال شکل گيري مي باشد.
بنابراين با استفاده از بيوسول که حاوي مواد با منشا طبيعي است مي توان به توسعه سريع فلور ميکروبي روده دست يافت.
بيوسول پروبيوتيکي بر پايه اينتروکوکوس فاسيوم و بتائين است که به منظور حمايت از توسعه فلور روده طيور در ابتـداي دوره پرورش توصيه مي شود.
مکانيسم عمل:
ترکيب اجزاء موجود در بيوسول يعني اينتروکوکوس فاسيوم و بتافين ®BT موجب دستيابي به اثرات سينرژيسمي اين دو ماده در بوجود آوردن فلور سالم روده در چند روز اول پرورش  جوجه هاي گوشتي  مي شود.
مکانيسم عمل اينتروکوکوس فاسيوم:
اين ترکيـب به عنـوان يک پروبيوتيـک، به تشـکيل کـلوني ميکروارگانيسم هاي مفيد در روده جوجه هاي گوشتي کمک نموده و از ايجاد کلوني هاي بيماريزا جلوگيري مي نمايد.
مکانيسم عمل بتافين:
اين ترکيب موجب حمايت از تـعادل اسـمزي سـلول هاي مخاطي روده مي شود.
نتايج مصرف :
ـ کاهش بيماري هاي روده اي
ـ کاهش تلفات
ـ کاهش هزينه هاي درماني گله
کاربرد:
ـ طي سه روز اول دوره پرورش جوجه ها
ـ به صورت دوره ای در طیور مادر و تخمگذار
ـ مصـرف جـهت بـازسـازی سـریع فـلور روده در مـواقع ضـروری (پس از آنتی بیوتیک تراپی و…)
افزودني ها:
اينتروکوکوس فاسيوم( ثبت شده در اتحاديه اروپا) و  بتائين
توصيه مصرف:
ـ 100 گرم در روز براي  مصرف 10000 جوجه به شکل اسپري در هچري
ـ 600 گرم در 1000 ليـتر آب آشـاميدني بـراي مصـرف 10000 جـوجـه  طی 3 روز اول پرورش
نگهداری : در جای خشک و خنک دور از نور آفتاب نگهداری شود.