گروه دارویی:
ضد تیلریوز

 
ترکیب:
هر ميلي‌ليتر حاوي 50 ميلي‌گرم بوپارواكن مي‌باشد.

 
فارماكولوژي:
بوپارواكن يك هيدروكسي نفتوكينون و از آنالوگهاي پارواكن مي‌باشد كه فعاليت آن نسبت به پارواكن در شرايط بدن حيوان 8 برابر مي‌باشد. اين دارو با ممانعت از انتقال الكترون در ميتوكندري در زنجيره تنفسي تك ياخته تيلريا، موجب از بين رفتن انگل مي‌گردد هر چند ممكن است در بعضي موارد باعث حذف كامل انگل از خون نشده و حيوان بصورت تحت باليني مبتلا به بيماري بماند.

 
فارماكوكينتيك:
متعاقب تزريق عضلاني جذب و انتشار دارو به خوبي انجام مي‌شود. به طوري كه حدود 3 ساعت پس از تزريق غلظت دارو به 102 ميليگرم در ليتر مي‌رسد. نيمه عمر اين دارو 26 ساعت و 44 دقيقه بوده و پائين آمدن سطح خوني آن به تدريج و آهسته صورت مي‌گيرد.

 
موارد مصرف:
بوپارواكن دارويي است كه براي درمان تمام اشكال بيماري تيلريوز گاو به شرح زير مورد استفاده قرار مي‌گيرد:
تيلريوز شمال آفريقا، خاورميانه، اروپاي جنوبي، هند، آسياي و مديترانه ناشي از تيلريا آنولاتا (T. annulata)
تيلريوز آفريقاي شرقي كه به نام تب سواحل شرقي يا تب كرانه شرقي East Coast fever (دECF)  ناشي از تيلريا پاروا (T. parva) .
بوپارواكن علاوه بر از بين بردن پيروپلاسماي تيلريا (مرحله خوني) و تأثير درماني، با از  بين بردن شيزونت تيلريا (مرحله تكاملي انگل درون سلولهاي لمفوئيدي) و قبل از بروز علائم بيماري موجب پيشگيري از بروز بيماري بصورت باليني نيز مي‌گردد.
تيلريوز بيماري آندميك مناطق گرمسيري بوده و از طريق گزش كنه Rhipicephalus appendiculatus منتقل مي‌گردد و يكي از مهمترين عوامل در ميزان اثربخشي دارو و موفقيت درمان، كنترل و از بين بردن آلودگي كنه مي‌باشد.

 
حیوان هدف:
گاو وگوساله.

 
مقدار و روش مصرف:
پيشگيري، موارد تحت باليني و دوره كمون: 2.5 ميليگرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن (1 ميلي‌ليتر بوپاروكس به ازي هر 20 كيلوگرم وزن بدن) بصورت داخل عضلاني در ناحيه گردن يكبار تزريق گردد.
موارد حاد و باليني: با دوزاژ ذكر شده در بالا دو بار با فاصله 48 تا 72 ساعت در دو قسمت متفاوت از عضله گردن تزريق گردد.
در برخي موارد بر اساس تشخيص دكتر دامپزشك نياز به تجويز بيش از دوبار نيز وجود دارد.

 
هشدار و موارد منع مصرف:
تزريق وريدي اين دارو اكيداً ممنوع مي‌باشد. تزريق زيرجلدي اين دارو باعث انتشار و جذب ضعيف دارو شده و نهايتاً اثر بخشي مطلوب را ايجاد نمي‌كند.
در صورت نياز به تزريق مجدد از محل ديگري از عضله گردن استفاده گردد.

 
عوارض جانبي:
تورم خفيف و التهاب زودگذر در موضع تزريق

 
توصيه‌هاي حين و بعد از درمان:
دامهاي تحت درمان با اين دارو بايد به ميزان كافي به آب و غذاي با كيفيت مطلوب دسترسي داشته و در شرايط مناسب و در حداقل استرس نگهداري شوند.
درمان‌هاي حمايتي جهت رفع كم خوني (نظير تزريق ویتامین ب-کمپلکس و فسفر وB12) صورت پذيرد.
براي حيوانات در معرض خطر (قبل از بروز علائم باليني) حمام ضد كنه و سم پاشي جايگاه در نظر گرفته شود.
استفاده از اکسی تتراسایکلین نیز در روز بعد از تزریق بوپارواکن توصیه می شود.

 
زمان پرهيز از مصرف:
گوشت تا 42 روز نبايد به مصرف غذايي انسان برسد. شير تا 48 ساعت نبايد به مصرف غذايي انسان برسد.

 
شرایط نگهداري:
در دماي کمتر از 25 درجه سانتي‌گراد و دور از نور نگهداري شود.

 
بسته بندي:
ويال 50 ميلي ليتري قهوه‌اي