محلول استریل تزریقی بوپارواکن 5%

تركيب:

هر ميلي ليتر دارو حاوي 50 ميلي گرم ماده موثره بوپارواكن مي باشد.  ‌

مكانيسم اثر:

بوپارواكن يك هيدروكسي نفتوكينون و از آنالوگ هاي پارواكن مي باشد با اين تفاوت كه فعاليت اين دارو از انتقال الكترون در ميتوكندري در زنجيره تنفسي تك ياخته تيلريا جلوگيري كرده و باعث از بين رفتن اين انگل مي شود. معمولاً اين مكانيسم باعث حذف كامل عفونت نمي شود و گاهي بيماري به صورت تحت باليني(Subclinical)  باقي مي ماند.‌

متعاقب تزريق عضلاني جذب و انتشار دارو به خوبي انجام مي شود. نيمه عمر اين دارو 26 ساعت و 44 دقيقه است و پايين افتادن سطح خوني آن به تدريج و به آهستگي صورت مي گيرد.‌

موارد مصرف:

بوپارواكن دارويي است كه براي درمان تمام اشكال بيماري تيلريوز گاو به شرح زير مورد استفاده قرار مي گيرد:‌

تيلريوز شمال آفريقا، خاورميانه، اروپاي جنوبي، هند، آسيا و مديترانه ناشي از تيلريا آنولاتا‌تيلريوز آفريقاي شرقي با نام تب سواحل شرقي يا تب كرانه شرقي East Coast Fever (ECF)  ناشي از تيلريا پاروا بوپارواكن براي پيشگيري از بيماري تيلريوز در دام هايي كه در مرحله كمون مي باشند ولي هنوز علايم بيماري را نشان نمي دهند مورد استفاده قرار مي گيرد.‌

بوپارواكن باعث مرگ شيزونت تيلريا (مرحله سير تكاملي انگل درون سلول هاي لمفوييدي) و پيروپلاسماي تيلريا (در گلبول هاي قرمز خون) مي شود.‌

اصولا تيلريوز بيماري شايع و مخصوص مناطق گرمسيري است كه عامل آن گونه هاي مختلف تيلرياTheileria   مي باشد و از طريق كنه ها دام ها را آلوده مي كند.

عامل اين بيماري در ايران تيلريا آنولاتا مي باشد.‌

مقدار و نحوه مصرف:

2.5 ميلي گرم بوپارواكن به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن (براي اين منظور1 ميلي ليتر از داروي بوپارواكن به ازاي هر 20 كيلوگرم وزن دام) به صورت تزريق داخل عضلاني به صورت تك دوز توصيه مي شود. اين مقدار در موارد ملايم بيماري كافي مي باشد ولي در موارد حاد و شديد يك دوز ديگر را مي توان 48 تا 72 ساعت پس از اولين تزريق تكرار نمود.

اين تزريق بهتر است در ناحيه عضله گردن انجام شود زيرا جذب و انتقال دارو در اين ناحيه بهترانجام مي شود. در صورتي كه نياز به تزريق مجدد وجود داشته باشد بهتر است تزريق دوم در محل ديگري از عضله گردن انجام شود. در برخي موارد و بر اساس تشخيص دكتر دامپزشك نياز به تجويز بيشتر از دو بار نيز وجود دارد.‌

در مواردي كه بيماري در مرحله كمون مي باشد معمولاً يك بار تزريق كافي بوده و از بروز علايم درمانگاهي جلوگيري مي كند.‌

شرايط نگهداري:

اين دارو را در حرارت پايين تر از 25 درجه سانتي گراد و دور از نور نگهداري نماييد.‌

زمان پرهيز از مصرف:

گوشت دام هاي تحت درمان تا 42 روز پس از آخرين تزريق نبايد به مصرف انسان برسد.‌

شير دام هاي تحت درمان در حين تزريق و تا 48 ساعت پس از آخرين تزريق براي مصارف انساني مجاز نمي باشد.‌

موارد احتياط:

اين دارو بايد منحصراً داخل عضلاني تزريق شود.‌

تزريق داخل وريدي ممنوع مي باشد، تزريق زير جلدي باعث انتشار و جذب ضعيف و نهايتا اثر بخشي ضعيف دارو مي شود.‌

التهاب و تورم خفيف در موضع تزريق يكي از عوارض شايع ولي زودگذر مي باشد. ‌

دام هايي كه با اين دارو تحت درمان قرار گرفته اند بايد به ميزان كافي آب و غذاي مناسب دريافت نمايند و درمان هاي كمكي نيز براي كم خوني مورد ملاحظه قرار داده شود.‌

از آن جايي كه انتقال اين بيماري توسط كنه انجام مي شود مبارزه با كنه ها از اولويت هاي مبارزه با تيلريوز مي باشد.‌

بسته بندي: ويال هاي 50 ميلي ليتري.‌