بريويت 0.5%
مكمل نيم درصد مرغ مادر, ويتامينه
پودر مخلوط در دان

 

 

تركيب : هر 2.5 كيلوگرم بريويت  0.5% حاوي مقادير خالص مواد زير مي باشد :

 

 

ويتامين A

I.U .   9500000

ويتامين B5

000 25  ميلي گرم

ويتامين D3

I.U.    2000000

ويتامين  B6

000 3     ميلي گرم

ويتامين E

I.U.       20000                     

ويتامين B9

800     ميلي گرم

ويتامين K3

2500 میلی گرم

ويتامين B12

14       ميلي گرم

ويتامين B1

1970  ميلي گرم

بيوتين

100    ميلي گرم

ويتامين B2

6000  ميلي گرم

كولين کلراید

000 250   ميليگرم

ويتامين B3

12000 ميلي گرم

B.H.T

1000    ميلي گرم

 

بدليل اثرات خوب ملح مواد معدني بر روي ويتامينها , مكمل نيم درصد مرغ مادر در دو كيسه جداگانه ويتامينه و مواد معدني (بريويت و بريمين ) تهيه گرديده و در ساخت آن كولين كلرايد به ميزان مساوي در هر يك استفاده شده است .

 

 

موارد مصرف : عوامل استرس زا , توليد متراكم صنعتي طيور , شرايط متفاوت محيطي و بروز بيماريها به طور گريزناپذيري نيازهاي ويتاميني طيور را افزايش مي دهند لذا بكارگيري طيف گسترده و كاملي از ويتامينها در جيره هاي غذايي امري ضروري و مسلم است .

 
ميزان و روش مصرف : 2.5 كيلوگرم بريويت 0.5% (مكمل ويتامينه ) به همراه 2.5 كيلوگرم بريمين 0.5%  (مكمل مينراله ) در يك تن خوراك .

 
موارد احتياط : مكمل به خوبي با خوراك مخلوط شود .
اختلاط متناسب مكمل با خوراك در اثربخشي آن بسيار مهم است .

 
زمان پرهيز از مصرف : ندارد

 
شرايط نگهداري : در محل خشك و دردماي اتاق نگهداري شود .

 
بسته بندي : پاكتهاي 25 كيلوگرمي