تعریف:داروی گیاهی برونکوفین داروی گیاهی برونکوفین مخلوطی است از مواد موثر ه چند گیاه دارویی که مهمترین آن را اکالیپتوس تشکیل میدهد.

 

در تمام فارماکوپه های معتبر از برگهای اکالیپتوس به عنوان دارو یاد شده و خواص د رمانی آن به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است.

 

ترکیبات: ترکیب اصلی برونکوفین را مواد موثره گیاهی اکالیپتوس تشکیل می دهد. د ر کنار آن مواد موثره رزماری و چند گیاه د ارویی دیگر وجوددارد که مجموع آن د ر این فرمول دارویی اثرات بسیار مناسبی درکاهش و معالجه بیماری از خود نشان می د هد.

 

 

مهمترین مواد تشکیل دهنده برونکوفین عبارتند از: 1 و 8 سینئول، کامفن، فنکون و ترپینئول.

 

خواص درمانی:  مواد موثره به کار رفته در برونکوفین موکولیتیک بوده، ترشحات را روان می کند و سبب تسهیل در خروج ترشحات (اکسپکتورانت) می گردد.

 

خاصیت ضد باکتریایی و ضد قارچی نیز داشته و معالجه کننده ورم مجاری تنفسی و بازکننده برونشها می باشد.

 

موارد مصرف: به عنوان پیشگیری کننده و همچنین به عنوان معالجه کننده بیماریهای تنفسی مورد استفاده قرار می گیرد. با حادتر شدن علائم تنفسی مثل پرخونی همراه با چسبندگی زیاد در نای از برونکوفین تا بر طرف شدن علائم بیماری باید استفاد ه کرد.

 

نحوه مصرف: 250 تا 300 میلی لیتر دارو در 1000 لیتر آب مورد استفاده قرار می گیرد.

 

نکته :مقدار مصرف آن با توجه به سن گله و آب مصرفی محاسبه می شود.

 

نگهداری:در جای خشک و خنک دور از نور آفتاب نگهداری شود