شکل داروئی: محلول خوراکی

 

 

گروه داروئی: آنتی کوکسیدیال

 

 

حیوان هدف: طیور

 

 

ترکیب : هر میلی لیتر حاوی 25 میلی گرم تولترازوریل می باشد

 

 

مکانیسم فارماکولوژیک: تولترازوریل حداقل یه میزان 50% جذب شده و بیشترین غلظت آن در کبد و کلیه یافت میشود. ماده موثره دارو تجمع پیدا نکرده و از تمام بافتها با نیمه عمر دو روزه دفع می شود. تولترازوریل بر تمام مراحل تکامل داخل سلولی کوکسیدیا یعنی مرحله رشد و نمو شیزونت ها و گامتوسیتها موثر است.

 

تولترازوریل در تقسیم هسته و فعالیت میتوکندری که مسئول متابولیسم تنفسی انگل است دخالت نموده و در ماکروگا متها موجب صدمه به اجسام شماره 2 تشکیل دهنده دیواره سلولی میشود. در تمام مرحل رشد داخل سلولی به علت تورم رتیکوآندوتلیال واکوئول سازی شدیدی به وقوع می پیوندد. بدین ترتیب اثر کوکسیدیوسیدال تولترازوریل بیش از اثر کوکسیدیواستات آن است.

 
موارد مصرف: تولترازوریل یک آنتی کوکسیدیال وسیع الطیف می باشد که برای درمان کوکسیدیوز در طیور بکار میرود. این دارو نه تنها بر علیه تمام کوکسیدیای جوجه ها ( ایمریا اسرولینا، ایمریا برونتی، ایمریا ماکزیما،ایمریا میواتی، ایمریا نکاتریکس، ایمریا تنلا) و بوقلمونها (ایمریا آدنوئیدس، ایمریا مله آگریمیتیس) اثر خوبی دارد بلکه بر علیه کوکسییدیای غاز (ایمریا آنسریس، ایمریا ترونکاتا) نیز موثر است.

 

 

میزان و طریقه مصرف: این دارو از طریق آب آشامیدنی طیور تجویز میگردد. دز پایه در طیور 7 میلی گرم تولترازوریل بازاء هر کیلوگرم وزن بدن می باشد. معمولاً یکبار درمان بمدت 2 روز متوالی کافی است.برای درمان کوکسیدیوز در طیور 25ppm  (یک میلی لیتر در هر لیتر آب آشامیدنی)  برای 2 روز متوالی یا 75ppm (سه میلی لیتر در هر لیتر آب آشامیدنی) برای 8 ساعت در هر روز بمدت 2 روز متوالی.

 

 

موارد عدم مصرف: از مصرف دارو در مرغان تخمگذار که تولید آنها مصرف انسانی دارد، خودداری گردد.

 
تداخل داروئی: تولترازوریل با تمام مواد افزودنی معمول و داروهای مصرفی از قبیل ویتامینها، مینرالها، محرکهای رشد، آنتی بیوتیکها، واکسن ها و کوکسیدیو استاتهای شیمیائی و یونوفوره سازگار است.

 

 

موارد احتیاط: از مواد غذایی و از دسترس اطفال دور نگهداشته شود، تولترازوریل یک محلول قلیایی است، در صورت تماس دارو با پوست، موضع را بلافاصله با آب کاملاً شستشو دهید.

 

 

شرایط نگهداری: در جای خشک و خنک نگهداری شود.

 

 

زمان پرهیز از مصرف: مصرف دارو باید 8 روز قبل از کشتار قطع گردد.