گروه شیمیائی:  پایرتروئید سنتتیک (آکاری ساید)

 

 

شکل دارویی:  نوار پلاستیکی

 

 

ترکیب:  هر نوار حاوی 3.6 میلی گرم فلومترین است.

 

 

مکانیسم اثر: فلومترین روی دستگاه عصبی انگل اثر می کند. (نوروتوکسیک). این سم با تاثیر روی اکسون در سیستم اعصاب محیطی و مرکزی موجب بازماندن کانالهای سدیمی و در نتیجه باعث تغییر نفوذپذیری غشاء عصبی نسبت به یونهای سدیم و پتاسیم می گردد، این عمل مانع انتقال درست پیام عصبی می شود، بطوریکه در ابتدا اسپاسم و لرزش و به دنبال آن فلجی و مرگ اتفاق می افتد.
فعالیت و حرکت زنبورها در داخل کندو باعث می گردد که بدن آنها با نوار فلومترین تماس یافته و با مقدار کمی از ماده مؤثره آغشته گردد. حرکت، جابجائی و برخورد زنبورها با یکدیگر نیز باعث پخش تدریجی فلومترین در کندو می شود. بدین ترتیب انگلهای موجود در سطح بدن سایز زنبورها در معرض ماده مؤثره قرار گرفته و از بین می روند. نوار فلومترین به نحوی ساخته شده که ماده مؤثره به تدریج و به طور مداوم در نقطه تماس با زنبورها جایگزین می شود، بنابراین پس از تماس بدن زنبورها با نوار و خروج مقدار اندکی فلومترین مجدداً ماده مؤثره به همان میزان برداشت شده به سطح نوار هدایت شده و جایگزین می گردد.

 

 

موارد مصرف:  تشخیص و درمان واروآزیس در زنبور عسل

 

 

میزان و طریقه مصرف:
بهترین زمان برای مصرف نوار در بهار قبل از شروع فعالیت برای تولید یا پایان تابستان بعد از جمع آوری آخرین محصول عسل است.
نسبت به جمعیت کندو، 2 تا 4 نوار را بوسیله قلابهای همراه بین قابهای متفاوت بنحوی آویزان کنید که مایتها بتوانند از هر دو سوی آن عبور کنند.

 

 

زمان لازم برای تشخیص و درمان:
تشخیص: جهت شناسائی مایتهای مرده قبل از قراردادن نوارها، سینی کف کندو را با صفحه ای بپوشانید سپس وجود مایتهای مرده را پس از 24 ساعت بررسی کنید.
درمان: نوارها را حداکثر بمدت 6 هفته در کندو قرار داده سپس آنها را خارج نمائید.

 

 

موارد عدم مصرف:  طی دوره اصلی تولید عسل در کندو نباید از این دارو استفاده شود.

 
موارد احتیاط:  از دسترس اطفال دور نگهداشته شود.
از آلوده شدن آب و غذای انسان و دام به نوارها جلوگیری کنید.
چنانچه تشخیص یا درمان کلنی های بسیار آلوده که خطر نابودی آنها میرود مورد نظر باشد نوار فلومترین میتواند در هر زمانی از سال مورد استفاده قرار گیرد، بشرطی که عسل تولید شده مصرف انسانی نداشته باشد.
از آلوده شدن عسل خوراکی به نوار فلومترین جلوگیری گردد.
از مصرف مجدد نوارهای مصرف شده خودداری کنید.
جهت جلوگیری از بروز مقاومت احتمالی در انگل، نوارها نباید بیش از 6 هفته در کندو قرار گیرند.
هنگام کار از خوردن، آشامیدن و کشیدن سیگار خودداری کنید.
در موقع نصب نوارها از دستکش استفاده شود و پس از نصب، دستها را با آب و صابون شستشو دهید.
از نگهداری نوارها در جوار سموم و مواد شیمیائی دیگر خودداری گردد.
نوارهای مصرف شده را در محلی امن بطوریکه سبب آلودگی آبهای جاری و زیرزمینی نگردد دفن نمائید.
فلومترین برای ماهیان سمی است بنابراین از انداختن نوارهای استفاده شده در آبهای راکد یا جاری خودداری کنید.
برای حصول نتیجه بهتر لازم است همه کندوهای یک منطقه بطور همزمان مورد درمان قرار گیرند.
بعد از خاتمه تاریخ انقضاء از مصرف خودداری گردد.

 

 

اثرات جانبی: در صورت مصرف به طریق توصیه شده عوارضی ندارد.

 

 

شرایط نگهداری: فرآورده را در جای خشک و خنک و تا زمان مصرف در بسته بندی اصلی نگهداری کنید.