محلول استریل تزریقی تيل مايكوزين 30%
تركيب:
هر ميلي ليتر دارو حاوي 300 ميلي گرم تيل مايكوزين مي باشد.‌
مكانيسم اثر:
تيل مايكوزين آنتي بيوتيكي از دسته ماكروليدهاست و با اتصال به تحت واحد‌‌ 05s  ريبوزوم باكتري ها مانع سنتز پروتئين باكتري شده و از رشد آن جلوگيري مي نمايد.‌
يك ساعت پس از تزريق دارو به ميزان ‌mg/kg د10حداكثر غلظت سرمي در خون گاو حاصل مي شود و تا 3 روز مي توان مقادير قابل اندازه گيري دارو را در سرم مشخص نمود.
با اين حال غلظت دارو در ريه حداقل براي مدت 3 روز بالاتر از 95 درصد غلظت بازدارنده(MIC)  پاستورلا هموليتيكا باقي مي ماند. طي 21 روز پس از تزريق، 24 درصد دارو از طريق ادرار و 68 درصد از طريق مدفوع دفع مي شود.‌
موارد مصرف: ‌
– درمان بيماري هاي تنفسي ناشي از پاستورلا هموليتيكا و پاستورلا مولتوسيدا
– درمان پنوموني گوسفندان با منشاء گونه هاي پاستورلا
– ورم پستان حاد گوسفند ناشي از استافيلوكوك و يا مايكوپلاسما
– سقط جنين كلاميديايي‌
– عفونت سم ناشي از فوزوباكتريوم نكروفوروم‌
مقدار و نحوه مصرف: ‌
گاو و گوسفند: 10 ميلي گرم تيل مايكوزين به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن (يك ميلي ليتر به ازاي هر 30 كيلوگرم وزن بدن) فقط به صورت زيرجلدي تزريق شود.
تزريق در ناحيه پوست شانه ها و يا روي دنده ها انجام شود. تزريق را مي توان در دو ناحيه مجزا انجام داد.‌
شرايط نگهداري: دور از نور نگهداري شود.‌
زمان پرهيز از مصرف:
28روز قبل از كشتار دام مصرف اين دارو را قطع نماييد.
استفاده از اين دارو در گاوهاي شيري كه شير آن مورد مصرف غذايي انسان مي باشد ممنوع است.‌
موارد احتياط:
تزريق اين دارو در تك سمي ها كشنده است.‌
از تزريق وريدي دارو جداً خودداري شود.‌
مصرف اين دارو در گوساله هاي كمتر از يك ماه و يا گوساله هايي كه تنها از شير تغذيه مي كنند ممنوع مي باشد.‌
مصرف اين دارو در گوسفند كمتر از 15 كيلوگرم مجاز نمي باشد.‌
مصرف اين دارو در  بز ممنوع است.‌
اثر سمي بر قلب كه شامل كاهش انقباض و تاكيكاردي مي باشد گزارش شده است در اثر مسموميت، استفراغ و مرگ دام ممكن است رخ دهد.‌
استفاده از سرنگ هاي خودكار براي تزريق اين دارو ممنوع است.‌
در محل تزريق ممكن است تورم مشاهده گردد كه معمولاً خفيف بوده و برطرف مي گردد.‌
در صورت تزريق اتفاقي به انسان سريعاً به پزشك مراجعه شود.‌
دور از دسترس كودكان نگهداري شود.‌
بسته بندي: ويال 50 ميلي ليتري