تيامولين‌ هيدروژن‌ فومارات‌
پودر مخلوط در دان
شکل دارویی : پودر مخلوط در دان
 تركيب‌ : هر ساشه حاوي‌100 گرم تیامولین هیدروژن فومارات می باشد.
موارد مصرف :
جهت پيشگيري‌ و كنترل‌ عفونت‌هاي‌مايكوپلاسمايي‌ (بيماري‌ مزمن‌ تنفسي‌) در طيور کاربرد دارد.
تيامولين‌ هيدروژن‌ فومارات‌ بر‌ باكتري‌هاي‌ گرم مثبت‌(گونه‌هاي‌ استرپتوكوكوس‌ و استافيلوكوكوس‌)، برخي‌باكتريهاي‌ گرم‌ منفي‌ (كمپيلو باكتر، پاستورلا مولتوسيدا وهموفيلوس‌)، بي‌هوازي‌ها (كلستريديوم‌ پرفرينژنز)،اسپيروكت‌هاو مايكوپلاسماها (مايكوپلاسما گالي‌سپتيكوم‌و مايكوپلاسما
سينوويه‌) مؤثر است‌.
موارد منع‌ مصرف ‌:
كوكسيديواستاتهاي‌ يونوفوره‌(پلي‌اتر) موننسين‌، سالينومايسين‌، مادورامايسين‌ و ناراسين‌در طيوري‌ كه‌ داروي‌ تيامولين‌ با ميزان‌ بيش‌ از3.25ميلي‌گرم‌ به‌ ازاء هر كيلوگرم‌ وزن‌ زنده پرنده دريافت‌ مي‌نمايند، تجويز نگردد.
مقدار و روش مصرف ‌:
1)‌ درمان‌ بيماري‌ مزمن‌ تنفسي‌ CRD و سينوويت‌عفوني‌: ميزان‌ مصرف‌ براساس‌ سن‌ و نوع‌ طيور تقريباً50 – 25 ميلي‌گرم‌ تيامولين‌ به‌ ازای هر كيلوگرم‌ وزن‌ زنده پرنده،  بصورت روزانه و به‌ مدت‌ 5-3 روز متوالي‌ توصيه‌ مي‌گردد. ميزان‌توصيه‌ شده‌معمولاً با مخلوط‌ نمودن‌ ppm500تيامولين‌ در دان‌ 5 كيلوگرم‌پریمیکس تيامولين‌ 10%‌ دريك‌ تن‌ دان‌) حاصل‌ مي‌آيد.
2) براي‌ پيشگيري‌ و كنترل‌ CRD در طيور گوشتي‌:ميزان‌ مصرف‌ تقريباً 3 ميلي‌گرم‌ تيامولين‌ به‌ ازای هركيلوگرم‌ وزن‌ زنده پرنده،  ‌بصورت‌ روزانه‌ در دوره‌ خطر (1الي‌ 5 هفتگي‌) توصيه‌ مي‌گردد. ميزان‌ توصيه‌ شده‌‌معمولاً با مخلوط‌ نمودن‌ ppm30 تيامولين‌ در دان‌ 0.3كيلوگرم‌ پریمیکس تيامولين‌ 10%  در يك‌ تن‌ دان‌) حاصل‌مي‌آيد.
3)الف‌-:پيشگيري‌ و كنترل‌ CRD در مرغ‌هاي‌ مادرو تخم‌گذار و بهبود توليد تخم‌مرغ‌: ميزان‌ مصرف‌ تقريباًمعادل‌ 3 ميلي‌گرم‌ تيامولين‌ به‌ ازای هر كيلوگرم‌ وزن‌ زنده پرنده ،بصورت‌ روزانه‌ به‌ مدت‌ 1 هفته‌ در ماه‌ و در تمام‌ طول‌دوره‌ تخمگذاري‌ توصيه‌ مي‌گردد. ميزان‌ توصيه‌ شده‌ معمولاً با مخلوط‌ نمودن‌ ppm50 تيامولين‌ دردان‌ 0.5 كيلوگرم پریمیکس ‌ تيامولين‌ 10%‌ در يك‌ تن‌دان‌) حاصل‌ مي‌آيد.
ب‌:كنترل‌ CRD در مرغ‌هاي‌ مادر و تخمگذار ، بهبود توليد تخم‌مرغ‌ و بهينه‌سازي‌ ضريب‌ تبديل‌ غذا:‌ميزان‌ مصرف‌ تقريباً معادل‌ 1 ميلي‌گرم‌ تيامولين‌ به‌ ازای هركيلوگرم‌ وزن‌ زنده پرنده، به‌ صورت‌ روزانه‌ در تمام‌ طول‌دوره‌ تخمگذاري‌ توصيه‌ مي‌گردد.
ميزان‌ توصيه‌ شده‌معمولاً با مخلوط‌ نمودن‌ ppm20 تيامولين‌ دردان‌ 0.2 كيلوگرم پریمیکس‌ تيامولين‌ 10%‌ در يك‌ تن‌دان‌) حاصل‌ مي‌آيد.
نکات قابل توجه : تيامولين‌ با كوكسيديواستات‌هاي‌ يونوفوره‌لازالوسيد و سمدورامايسين‌ سازگار است‌
زمان‌ پرهيز از مصرف ‌: 3 روز
شرايط‌ نگهداري ‌: دور از نور، در دمای اتاق (کمتر از 30 درجه) و دور از دسترس اطفال نگهداري شود.
بسته‌بندي ‌: ساشه‌ 1 كيلوگرمی‌