تعریف: مگس ها ناقل بيش از 60 نوع بيماري به دام و طيور  مي باشند. تو اِن تي وان مي تواند بهداشت دام وطيور را تامين كرده و ضمن كمك به پيشگيري از بيماري ها، باعث صرفه جويي در مصرف دارو شود.
تو اِن تي وان داراي سمي با ماده موثره آزامتيفوس است و هم اكنون در كشورهاي انگليس، آلمان، ايرلند، سوئيس، ايتاليا و… مورد استفاده قرار مي گيرد.
تو اِن تي وان سمي با اثر گوارشي و تماسي بوده و از طريق ممانعت از ترشح آنزيم استيل كولين استراز موجب مرگ انگل مي شود، همچنين داري خواصي مانند تاثير مطلوب و وسيع الطيف، دوام اثر طولاني، مسموميت كم براي پستانداران، متابوليزاسيون و دفع سريع از بدن حيوان، تجزيه سريع به همراه عدم به جا گذاشتن باقيمانده در محيط زيست مي باشد وكمتر از 5 ساعت  به طور كامل هيدروليز شده و از بين مي رود.
 تو اِن تي وان در حضور انواع ديگر حشره كش ها نيز اثرات سمي خود را حفظ  مي كند.
با توجه به اين ويژگي ها  تو اِن تي وان را مي توان براي كنترل انواع مختلف حشرات مانند مگس ها، مورچه ها، سوسك ها و … مورد استفاده قرار داد.
تركيبات:
 هر كيلوگرم تو اِن تي وان حاوي 100 گرم آزامتيفوس (Azamethiphos) به همراه هرمون جنسي طبيعي      مي باشد كه به طور مقاومت ناپذيري باعث جلب مگس ها به محل هاي سم پاشي مي گردد.
روش مصرف:
تو اِن تي وان به صورت پودر قابل حل در آب تهيه شده كه از طريق نشانه گذاري (Point-on) به وسيله يك  قلم مو، مانند رنگ، بر سطوح صاف نقاط مختلف واحدهاي دامداري  ( اعم از ستون ها، چهارچوب درها، پنجره ها، نرده ها، و لوله هاي داخل سالن شير دوشي و كليه سطوح صافي كه دام در تماس مستقيم با آن نيست) ماليده مي شود. در صورت عدم امكان استفاده از سطوح ذكر شده، تو اِن تي وان را مي توان روي ورقه هايي از جنس مقوا يا پلاستيك ماليد و از سقف آويزان كرد.
تو اِن تي وان به صورت محلول پاشي(Spraying) نيز قابل استفاده است.
ميزان مصرف:
1 . در روش نشانه گذاري:
500 گرم تو اِن تي وان را در 500 ميلي ليتر آب گرم كاملا حل كنيد تا تشكيل يك خمير مايع نرم را بدهد.
اين محلول براي نشانه گذاري روي 200 متر مربع كف (زمين) و يا 400 متر مربع ديوار و سقف كافي است.
حدود 30 نشانه به ابعاد 20 30 سانتي متر براي سطوح ذكر شده لازم است.
 محلول آماده شده بايد در همان روز مصرف شود. از نشانه گذاري روي ديوارهاي كثيف، ناصاف و يا تازه سفيد شده خودداري گردد. دام ها مي توانند در طول مدت انجام كار در محل باقي بمانند.
 2. در روش محلول پاشي (اسپري كردن):
 250 گرم تو اِن تي وان را در 2 ليتر آب حل كنيد؛ اين محلول براي سمپاشي 100 متر مربع كف (زمين) و يا 200 متر مربع ديوارها و سقف كافي است. حدود 30%  از ديوارها وسقف و ترجيحا مكان هايي كه محل تجمع مگس هاست ( مانند ديوارهاي گرم و آفتاب گير، درها و پنجره ها، لوله هاي عبور شير و…) و در دسترس دام نمي باشد، بايد سمپاشي گردد.
موارد احتياط:
– ازتماس تو اِن تي وان با چشم، پوست و لباس خودداري شود.
– هنگام انجام كار از لباس كار ودستكش استفاده شود.
– دست وصورت را پس از خاتمه كار و پيش از خوردن و آشاميدن و استعمال دخانيات بشوييد.
– در صورت آلودگي بدن يا لباس به سم، فورا لباس كار را از تن خارج كرده و پوست را با آب شستشو دهيد و لباس آلوده را نيز بشوييد.
– از آلوده نمودن جاهايي كه دام آن ها را مي ليسد خوداري كنيد.
– مواد و تركيبات غذايي  در تماس مستقيم با سطوح سمپاشي شده قرار داده  نشوند.
– از آلوده كردن ظروف غذاخوري خودداري شود.
محيط زيست:
– تو ان تي وان براي زنبور عسل و ماهي سمي است.
– از ريختن باقيمانده سم در آب هاي جاري و راكد خودداري شود.
شرايط نگهداري:
– سم را دور از دسترس اطفال، اشخاص غير فني و حيوانات قرار دهيد.
– در بسته بندي اصلي، در انبار دربسته با تهويه مناسب دور از آفتاب و رطوبت نگهداري كنيد.
بسته بندي:
– تو اِن تي وان در قوطي هاي 250، 500 و 1000 گرمي عرضه مي شود.
ويژگي ها:
تو اِن تي وان حشره كش ارگانوفسفره با طيف اثر وسيع است كه بر روي انواع حشرات موثر بوده ولي با توجه به داشتن هرمون جنسي مخصوص مگس برروي انواع مگس هاي مزاحم(خانگي، اصطبلي، مگس هاي گزنده و مكنده) تاثير بيشتري داشته و از سمي بودن كمي براي پستانداران نيز برخوردار مي باشد.
– در هتل ها، رستوران ها، سالن هاي پذيرايي، مكان هاي آموزشي، باشگاه هاي ورزشي و… قابل استفاده مي باشد.