ضد انگل
گروه  دارویی: ضد انگل
شکل دارویی:بلوس 250 میلی گرمی
ترکیب: هر بولوس حاوی 250 میلی گرم تریکلابندازول می باشد.
مکانیسم اثر:
تریکلابندازول جزء گروه بنزایمیدازول ها می باشد و فعالیت آنزیم فومارات ردوکتاز را بدون اینکه تاثیر نامطلوبی در میزبان داشته باشد در انگل مهار می کند. تریکلابندازول بر چرخه انگل از مرحله نابالغ تا بلوغ کامل موثر است.
اثرات فارماکوکینتیک :
بطور کلی تریکلابندازول پس از تجویز خوراکی به سرعت متابولیزه و به مشتقات سولفوکسید و سولفون تبدیل می گردد. حداکثر غلظت پلاسمایی آن حدود 36-12 ساعت بعد ظاهر می شود.
مشتقات تریکلابندازول با نسبت مناسبی به آلبومین باند شده و میزان آن تا 7 روز قابل اندازه گیری می باشد. اتصال دارو به آلبومین پلاسما سبب طولانی شدن تماس و تاثیر دارو بر انگل می گردد.
اصولا دفع دارو تا حدود 50% از طریق صفرا و 6.5% از طریق ادرار صورت می پذیرد.
موارد مصرف :برای درمان فا سیولیازیس حاد ، تحت حاد و مزمن توصیه می شود .
روش مصرف :
معمولا بولوس تریکلابندازول را از طریق خوراکی به کمک بولوس خوران و یا خرد کردن بولوس  و افزودن کمی آب به آن مصرف می نمایند. دارو در فاسیولوزیس حاد و تحت حاد و مزمن گاو، گوسفند و بز به خوبی موثر می باشد.
مقدار مصرف:
گوسفند و بز: mg/kgد10 وزن بدن ( یک بولوس 250 میلی گرمی به ازای هر 25 کیلوگرم وزن دام).
گاو و اسب: mg/kg د12 وزن بدن ( 2 بولوس 250 میلی گرمی به ازای هر 40 کیلوگرم وزن دام).
حداکثر میزان مصرف آن در گوسفند mg/kgد200 ( د20 برابر دوز درمانی دارو) می باشد، ولی در این مورد برای بز و گاو گزارش معتبری منتشر نشده است.
ضمنا تریکلابندازول را می توان به حیوانات آبستن، تحت استرس و جوان نیز تجویز نمود.
موارد منع مصرف:
تا 7 روز پس از زایمان گاو از مصرف آن خودداری نمایید. این دارو بر نماتودها و دیکروسلیوم تاثیری ندارد.
نکات قابل توصیه:
– هنگام آلودگی حاد و تحت حاد تمام گله را بطور همزمان باید درمان نمود.
– پس از تجویز دارو دست ها را با آب و صابون شستشو دهید.
– دارو برای آبزیان سمی است، لذا دارو نباید وارد آب های جاری،آب های رودخانه و یا سدها گردد.
زمان پرهیز از مصرف:
شیر: 7 روز پس از آخرین مصرف دارو
گوشت: 28 روز پس از آخرین مصرف دارو
شرایط نگهداری: در مکان خشک ودردمای بین 10 تا  25 درجه سانتی گراد و دور از نور نگهداری نمایید.
بسته بندی: بلیستر 10 عددی در جعبه های 50 عددی.