ترکیب:
Sulphadiemethoxine (sodic): 20 g
Trimethoprim: 4 g
Excipient s.q.: 100 ml
مکانیسم اثر: تری متوپریم و سولفادی‌متوکسین دارای عملکرد باکتری‌کش سینرژیست می‌باشند. این ترکیب بر رنج وسیعی از باکتریها مؤثر می‌باشد. همچنین این ترکیب به خوبی از دستگاه گوارش جذب شده و به داخل بافتها انتشار می‌یابد.
سولفا دی‌متوکسین به تنهایی بر رنج وسیعی از باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی مؤثر بوده و به خوبی می تواند علیه میکروارگانیسم‌هایی نظیر پروتوزوآها و کوکسیدها عمل نماید. تری‌متوپریم در مقابل استرپتوکوک و اغلب جرم‌های گرم مثبت به خوبی فعال است.
موارد مصرف:
طیور و خرگوش: در درمان عفونت‌هایی که عامل به وجود آورنده آنها به سولفامیدها و تری‌متوپریم و یا هر دوی آنها حساس می باشند.
دوز و روش مصرف: به صورت خوراکی همراه با آب آشامیدنی
طیور و خرگوش: mlد1 تری‌متوکس برای هر 10 کیلوگرم وزن زنده به صورت روزانه و یا 1 لیتر از محلول تری‌متوکس برای 1000 لیتر آب آشامیدنی
موارد منع مصرف: برای پرندگانی که تخم آنها به مصرف انسان می رسد مصرف نشود.
دوره منع مصرف: گوشت و احشا : 12 روز، تخم مرغ : از آن جایی که دوره منع مصرف برای دوره تخمگذاری مشخص نمی باشد، در مرغان تخمگذار استفاده نشود.
بسته‌بندی: 1 لیتری