سوسپانسیون خوراکی
شکل دارویی : سوسپانسیون خوراکی
تركيب :‌
هر ميلي‌ليترحاوي‌:
Sulfadiazine Sodium 400 mg
Trimethoprim 80 mg
مكانيسم‌ اثر:
تري‌متوپريم‌ آنتي‌باكتريال‌ صنعتي‌ ويك‌ داروي‌ ضد ميكروبي‌ با قدرت‌ تأثير فراوان‌ علیه اكثرميكروب‌هاي‌ گرم‌ مثبت‌ و گرم‌ منفي‌ مي‌باشد.
تري‌متوپريم‌ به‌صورت‌ مهاركننده‌ آنزيم‌ دي‌هيدروفولات‌ردوكتاز (Reductase Dihydrofolate) كه‌ در تبديل‌اسيد فوليك‌ (Folic Acid) به‌ اسيد فولينيك‌(Folinic Acid) نقش‌ دارد، عمل‌ مي‌نمايد. اين‌ ماده‌ درتكثير و متابوليسم‌ ميكروب‌ها بسيار مؤثر است‌.
سولفاناميدي‌ چون‌ سولفاديازين‌ (Sulfadiazine)قدرت‌ ضد ميكروبي‌ تري‌متوپريم‌ را دو برابر مي‌كند.
سولفاديازين‌ و به‌طور كلي‌ سولفاناميدها شباهت‌ زيادي‌ بااسيد پاراآمينوبنزوئيك‌ دارد و هنگامي‌ كه‌ سولفاناميد به‌غلظت‌ كافي‌ وجود داشته‌ باشد از تبديل‌ اسيدپاراآمينوبنزوئيك‌ به‌ اسيد فوليك‌ جلوگيري‌ مي‌نمايد.بنابراين‌ سولفاديازين‌ در مرحله‌ اول‌، متابوليسم‌ ميكروب‌را از بين‌ مي‌برد و در صورت‌ امكان‌ در مرحله‌ بعدي‌متابوليسم‌ تري‌متوپريم‌ ، از تبديل‌ اسيد فوليك‌ به‌ اسيدفولينيك‌ ممانعت‌ مي‌كند.
موارد مصرف‌ :
تركيب‌ تري‌متوپريم‌ و سولفاديازين‌به‌عنوان‌ يك‌ داروي‌ مؤثر جهت‌ پيشگيري‌ و درمان‌بيماري‌هاي‌ زير به‌كار مي‌رود:
ـ كلي‌باسيلوز (Colibacillosis)
ـ وباي‌ طيور (Fowl cholera-Pasteurellosis)
ـسالمونلوز : تيفوئيد و اسهال‌ سفيد جوجه‌ها (Fowl Typhoid, Pullorum)
ـ كوريزاي‌ عفوني‌ طيور
ـ عفونت‌هايي‌ كه‌ معمولاً متعاقب‌ واكسيناسيون‌ به‌وجودمي‌آيد و به‌طور كلي‌ تمام‌ عفونت‌هايي‌ كه‌ عامل‌ آنها ميكروبي‌ باشد.
موارد منع‌ مصرف‌: :تريسول‌ براي‌ آن‌ دسته‌ ازمرغان تخمگذار‌ كه‌ تخم‌ آنها به‌ مصارف‌ انساني‌ مي‌رسد و يابراي‌ توليد جوجه‌ استفاده‌ مي‌شود توصيه‌ نمي‌گردد.
مقدار و روش‌ مصرف :
 قبل از مصرف، شیشه را به خوبی تکان دهید.
تريسول‌ را همراه‌ با آب‌ آشاميدني‌ به‌طيور بخورانيد.
 محتوي‌ يك‌ شيشه‌ در 1000 ليتر آب‌ آشاميدني، ‌  ‌5-3 روز متوالي‌.
نكات‌ قابل‌ توجه ‌:
سوسپانسيون‌ خوراكي‌ تريسول‌ ، نه‌ تنها ازرشد ميكروب‌ها جلوگيري‌ مي‌كند (Bacteriostatic) بلكه‌ باعث‌ از بين‌ رفتن‌ (Bactericide) آنها نيز مي‌گردد.
تأثيري‌ كه‌ از تركيب‌ اين‌ دو ماده‌ به‌وجود مي‌آيد عبارتند از:
ـ طيف‌ عمل‌ تريسول‌ بي‌نهايت‌ وسيع‌ بوده‌ و تأثير قاطعي‌عليه‌ ميكروب‌هاي‌ گرم‌ مثبت‌ و گرم‌ منفي‌ دارد.
(عليه‌ باكتري‌هايي‌ مانند اشرشياكلي‌ (E.Coli)،استافيلوكوكوس‌ (Staphylococcus)،استرپتوكوكوس‌(Streptococcus)، سالمونلا (Salmonella) وپاستورلا (Pasteurella)موثر می باشد).
ـ  از ويژگي‌هاي‌ بارز تريسول‌ آن‌ است‌ كه‌ مصرف‌حتي‌ چندين‌ برابر دوز درماني‌ توصيه‌ شده‌هيچ‌گونه‌ عارضه‌ سويي‌ ايجاد نمي‌نمايد.
ـ افزايش‌ وزن‌ قابل‌ توجهي‌ در طيور تحت‌ درمان‌ باتريسول‌ مشاهده‌ نمي‌شود.
زمان منع مصرف : 5 روز
شرایط نگهداری :
دور از نور و در دمای اتاق (کمتر از 30 درجه)
دور از دسترس اطفال نگهداري شود.
بسته‌بندي : شيشه‌ 200 ميلي‌ليتري‌