دسته دارويي: تايلوزين جزء گروه آنتي بيوتيك هاي ماكروليد است.
شکل دارویی: پريميكس گرانوله 10 و 25%
تركيب :ملكول تايلوزين حاوي فاكتورهاي شيميايي مختلفي است كه هر يك از آنها خواص ضدباكتريايي را به درجات مختلف نشان مي‌دهند .
خاصيت اصلي ضد باكتريايي و ضد مايكوپلاسمايي تايلوزين ناشي از وجود فاكتورA در ملكول آن است. بالا بودن درصد اين فاكتور نسبت به ساير فاكتورها نشان دهنده كارآيي و قدرت بيشتر دارو در كنترل باكتريهاست. 
ماده موثره :هر كيلوگرم پريميكس 10%  محتوي تايلوزين فسفات معادل 100 گرم تايلوزين فعال مي‌باشد و هر كيلوگرم پريميكس 25% بهرود محتوي تايلوزين فسفات معادل 250 گرم تايلوزين فعال مي‌باشد.
موارد مصرف :
جوجه‌هاي گوشتي و پولت هاي جايگزين تخمگذار: براي پيشگيري و كنترل بيماري هاي مزمن تنفسي (CRD) ناشي از مايكوپلاسما گالي سپتيكم.
جوجه‌هاي گوشتي: براي افزايش وزن و بهبود ضريب تبديل غذايي
مرغ‌هاي تخم‌گذار: براي بهبود ضريب تبديل غذايي و افزايش ميزان تخمگذاري از طريق كنترل سطح MG و MS
گاوهاي گوشتي: براي كاهش بروز آبسه كبدي ناشي از فوزوباكتريوم نكروفورم و آكتينوميسس پيوژنز
ميزان و مدت مصرف: 
جوجه‌هاي گوشتي و پولت‌هاي جايگزين: براي كنترل و پيشگيري CRD: 8/8 تا 11 كيلو پريميكس تايلوزين فسفات 10% يا 5/3 تا 4/4 كيلوگرم تايلوزين فسفات 25% بهرود در هر تن خوراك.
دوز توصيه شده تايلوزين 10% به طور متوسط 10 كيلوگرم در هر تن خوراك و 25% ، 4 كيلوگرم مي‌باشد. فقط در 5 روز اول زندگي جوجه ها به ميزان 10 كيلوگرم در تن (10%) يا 4 كيلوگرم در تن (25%) فقط به مدت 2 روز. 
جوجه‌هاي گوشتي: براي افزايش رشد: 50 تا 500 گرم پريميكس تايلوزين فسفات 10% يا 20 تا 200 گرم تايلوزين 25% بهرود در هر تن خوراك از يك روزگي تا سن كشتار.
مرغ‌هاي‌تخم‌گذار: براي افزايش تخم‌گذاري 500 گرم پريميكس تايلوزين فسفات 10 % يا 200 گرم تايلوزين 25% بهرود در هر تن خوارك از شروع تخم‌گذاري  تا انتهاي دوره.
گاوهاي گوشتي: براي كاهش بروز آبسه كبدي: حداقل 60 و حداكثر 90 ميلي‌گرم تايلوزين فسفات خالص براي هر راس در روز. اين مقدار معادل 6/0 تا 9/0 گرم پريميكس تايلوزين فسفات 10% براي هر راس مي‌باشد.
روش مصرف: جهت توزيع يكنواخت پريميكس 10% و 25% در خوراك ابتدا مقدار مورد نياز را با 50 كيلوگرم ماده اوليه، مكمل و يا خوراك به خوبي مخلوط كرده و سپس مخلوط حاصل را در حجم خوراك اصلي اضافه نموده و مجدداً مخلوط نماييد.
موارد منع مصرف: از مخلوط كردن و استفاده هم زمان تايلوزين فسفات 10 % و 25%  با ساير آنتي‌بيوتيك‌هايي كه به خوراك اضافه مي‌شوند، خودداري نماييد.
موارد احتياط : در هنگام كاربرد و حمل و نقل دارو از لباس محافظ، دستكش و ماسك ضد غبار استفاده كنيد. پريميكس تايلوزين را دور از دسترس كودكان نگهداري نماييد.
زمان قطع دارو  : جيره هاي محتوي بيش از 8/8 كيلو تايلوزين فسفات 10%   5/3 كيلو 25%  5روز قبل از كشتار قطع و خوراك بدون دارو در اختيار گله قرار گيرد.
اثرات جانبي : در صورت استفاده به روش و ميزان توصيه شده اثرات جانبي ندارد.
شرايط نگهداري : در محل خشك و خنك نگهداري شود.
بسته بندي : كيسه هاي 5 كيلويي با برچسب سفيد و لوگوي آبي رنگ به صورت شرينك پك دو تايي