پودر مخلوط در دان تايلوزين فسفات 25%
تركيب:
هر كيلوگرم تايلوزين فسفات 25% حاوي 250 گرم تايلوزين خالص است.
مكانيسم اثر:
تايلوزين فسفات آنتي بيوتيكي از دسته ماكروليدهاست كه از تخمير نوعي قارچ به دست مي آيد. اين آنتي بيوتيك با جلوگيري از سنتز پروتئين ها توسط ريبوزوم ها باعث وقفه در رشد و نابودي باكتري ها مي گردد. مكانيسم خاص تاثير ماكروليدها ضمن جلوگيري از رشد سريع ميكروارگانيسم ها از ايجاد مقاومت باكتريايي نيز ممانعت مي‌كند.
موارد مصرف :
تايلوزين فسفات فقط در مصارف دامپزشكي كاربرد دارد و عمدتاً بر باكتري هاي گرم مثبت موثر است ولي بر روي اسپيروكت ها و انواعي از باكتري هاي گرم منفي (غير از كلي فرم ها) نيز تاثير دارد. تايلوزين فسفات در پيشگيري و كنترل بيماري تنفسي مزمن(CRD)  در پولت هاي جايگزين تخمگذار و نيمچه هاي گوشتي، افزايش وزن و بهبود ضريب تبديل غذايي در نيمچه هاي گوشتي و افزايش ميزان تخمگذاري در مرغ هاي تخمگذار كاربرد دارد.
مقدار و نحوه مصرف:
نيمچه هاي گوشتي و پولت هاي جايگزين تخمگذار: براي پيشگيري و كنترل بيماري تنفسي مزمن(CRD)  ناشي از مايكوپلاسما گالي سپتيكوم به ميزان 4 كيلوگرم از تايلوزين فسفات 25% در هر تن خوراك، در 5 روز اول زندگي و تكرار مصرف به مدت 2 روز در 5 -3 هفتگي توصيه مي شود.
مرغ هاي تخمگذار: براي بهبود ضريب تبديل غذايي و افزايش ميزان تخمگذاري از طريق كنترلMg  وMs  به ميزان 200 گرم تايلوزين فسفات 25% در هر تن خوراك توصيه مي شود.
جوجه هاي گوشتي : براي افزايش وزن وبهبود ضريب تبديل غذايي به ميزان 20-200 گرم تايلوزين فسفات 25%  در هر تن خوراك توصيه مي شود.
شرايط نگهداري:
در جاي خشك و در دماي كمتر از 25 درجه سلسيوس نگهداري شود.
زمان پرهيز از مصرف:
پنج روز قبل از كشتار
تداخل دارويي:
ازمصرف تايلوزين فسفات همزمان با ساير آنتي بيوتيك هاي مخلوط با دان اجتناب گردد.همچنين با لينكوزامايد، بتالاكتام و فلورفنيكل تداخل دارد.
موارد احتياط:
در هنگام حمل و كاربرد دارو از لباس محافظ، دستكش و ماسك ضد غبار استفاده شود. دور از دسترس كودكان نگهداري شود.
بسته بندي:
پاكت هاي چند لا‌يه آلومينيومي يك و پنج كيلوگرمي