محلول استریل تزریقی تايلوزين 20%
تركيب:‌‌ ‌هر ميلي ليتر حاوي 200 ميلي گرم تايلوزينBase  مي باشد.‌
مكانيسم اثر:‌‌ ‌
تايلوزين آنتي بيوتيكي است از گروه ماكروليدها كه از نظر ساختماني شبيه اريترومايسين مي باشد.اين آنتي بيوتيك از فعاليت قارچي بنام استرپتومايسس فراديه Streptomyces fradiae حاصل مي شود. تايلوزين يك آنتي بيوتيك باكتريواستاتيك مي باشد و مكانيسم عمل آن به خوبي شناخته نشده است .اين آنتي بيوتيك به واحد‌‌50s ريبوزوم متصل شده و مانع سنتز پروتئين باكتري مي شود.‌
تايلوزين پس از تزريق به سرعت جذب مي شود. انتشار اين دارو در بدن به خوبي انجام مي شود. تايلوزين به مايع مغزي- نخاعي نفوذ نمي كند. 8 ساعت بعد از تزريق غلظت تايلوزين موجود در شير تقريبا 4 برابر غلظت آن در خون مي باشد. ميزان تايلوزين موجود در بافت ريه نيز چندين برابر مقدار موجود در سرم مي باشد. دفع تايلوزين از طريق صفرا و ادرار انجام مي شود.‌
موارد مصرف:
تايلوزين براي درمان عفونت هاي ناشي از باكتري هاي گرم مثبت مانند استافيلوكوك ها، استرپتوكوك ها، كورينه باكتريوم ها و برخي از ميكروب هاي گرم منفي (به جز كلي فرم ها)، اسپيروكت ها، كلاميدياها و به خصوص مايكوپلاسما مورداستفاده قرار مي گيرد. به طور كلي اين دارو به منظور پيشگيري و درمان بيماري هاي زير كاربرد درماني دارد.‌
گاو و گوساله: ذات الريه، پنوموآنتريت، ديفتري گوساله ها، پلوروپنوموني واگير، آرتريت، گنديدگي سم، عفونت رحم و ورم پستان ناشي از باكتري هاي گرم مثبت و گرم منفي‌
گوسفند: آگالاكسي مسري و حاد ناشي از مايكوپلاسما آگالاكتيه، ذات الريه و ورم پستان‌
بز: پلوروپنوموني واگير بزان ناشي از مايكوپلاسما ميكوييدس واريته كاپري‌
سگ و گربه: عفونت هاي فوقاني و تحتاني دستگاه تنفس، تورم گوش خارجي، عفونت هاي مربوط به اعمال جراحي‌
مقدار و نحوه مصرف:
گاو و گوساله: روزانه 10 ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن حداكثر به مدت 5 روز به صورت تزريق داخل عضلاني‌
گوسفند و بز: روزانه 10 ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن حداكثر به مدت 5 روز به صورت تزريق داخل عضلاني
سگ و گربه: روزانه 2 تا 10 ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن به صورت تزريق داخل عضلاني تا قطع علايم بيماري
شرايط نگهداري: در دماي زير 25 درجه سانتي گراد نگهداري شود.‌
زمان پرهيز از مصرف:
در گاوهاي شيرده، شير توليد شده در دوره درمان و تا 72 ساعت پس از آخرين تزريق نبايد به مصرف غذايي انسان برسد. اين مدت زمان در ميش و بزهاي شيرده 48 ساعت مي باشد. گوشت گاو تا 7 روز و گوشت گوسفند تا 3 روز پس از آخرين تزريق دارو نبايد به مصرف غذايي انسان برسد.‌
موارد احتياط:
مصرف اين دارو در حيوانات حساس به تايلوزين مجاز نمي باشد.‌
استفاده از اين دارو در اسب به علت بروز اسهال هاي كشنده مطلقاً ممنوع است.‌
استفاده از اين دارو در گاوهاي شيري در حين شيرواري مجاز نمي باشد.‌
تايلوزين تزريقي را فقط بايد از راه تزريق عضلاني به كار برد.‌
از تماس اين دارو با پوست جلوگيري شود.‌
بيش از 10 ميلي ليتر در يك ناحيه تزريق نشود.‌
چنانچه در طي مدت 3 تا 5 روز پس از مصرف دارو بهبودي حاصل نشد، مي بايست در تشخيص بيماري و نوع درمان تجديد نظر نمود.‌
درد و التهاب ناشي از تزريق در موضع و در مواردي اختلالات گوارشي خفيف مانند اسهال و بي اشتهايي گزارش شده است.‌
بسته بندي: ويال هاي 50 و 100 ميلي ليتري ‌