تعریف :تركيبي سينرژيستيك از اسيد هاي آلي ، غير آلي و اسيدهاي چرب فرار VFAبه صورت آزاد يا نمك‌هاي آنها ( كه قابليت آزاد سازي يون H+را به راحتي دارند) مي‌باشد.

تركيبات:

پروپيونات آمونيوم

5/92 گرم

اورتوفسفريك اسيد

100گرم

مشتقات اسيدهاي چرب فرار VFA.، بوتيرات كلسيم

(E470)

316 گرم

موادحامل كائولین دار

250 گرم

اسيدي كننده:هضم پذيري پروتئين ها را افزايش مي‌دهد ، باعث تحريك رشد لاكتوباسيل ها در چينه‌دان و تنظيم ميكروفلور گوارشي مي‌شود، از طريق افزايش حلاليت Ca, P ميزان هضم اين مواد معدني را افزايش مي‌دهد.

محرك رشد: با افزايش طول پرزهاي روده كوچك، سطح جذب مواد غذايي در روده راافزايش مي‌دهد و همچنين موجب بازسازي سلول هاي روده مي‌گردد.

دامها : به دليل اسيدي بودن اين تركيبات ، اين قابليت را دارند كه به فرم تفكيك نشده از ديواره سلولي ميكروارگانيسم ها پاتوژن عبور كرده و مانع رشد آنها شوند.

ضد قارچ : از طريق كاهش PH  مواد غذايي

مقدار مصرف در هر تن دان :

طيور گوشتي ، بوقلمون ، مرغابي

1 تا 2 كيلوگرم

طيور تخمگذار

1 تا 2 كيلوگرم

طيور مادر

1 تا 2 كيلوگرم

ماهي

5/0 تا 1 كيلوگرم

تمامي حيوانات ( به عنوان محرك رشد)

1 كيلوگرم

مزاياي مصرف:

افزايش اشتها

افزايش ميانگين وزن روزانه

بهبود ضريب تبديل

بهبود كيفيت پوسته در طيور مادر و تخمگذار و همچنين تقويت اسكلت استخواني

افزايش هضم پذيري مواد غذايي

عوارض جانبي: فاقد هر گونه عوارض جانبي با دوز پيشنهادي

شرايط نگهداري: در جاي خشك و خنك نگهداري شود.

بسته بندي: كيسه هاي 25 كيلوگرمي چند لايه