ترکیبات آمونیوم چهار ظرفیتی + گلوتارآلدئید

ترکیبات :

Alkyl dimethyl benzyl ammonium chloride:              327.50g

Glutaraldehyde:                                                   100.00g

Excipients q.s:                                                     1 liter

 

دوز و موارد مصرف: ضد عفوني اماكن، وسايل حمل و نقل و كليه وسايل مورد استفاده در پرورش دام و طيور

از یک دهم  درصد تا پنج دهم درصد

ساير موارد استفاده :

آماده سازي غذاي حيوانات و وسايل حمل و نقل خوراك حيوانات

نگهداري و انبار و حمل و نقل محصولات نباتي

نگهداري و انبار و حمل و نقل محصولات دامي (كشتارگاهي) و محصولات لبني

اثربخشي اختصاصي TH5بر روي گونه هاي:

با غلظت یک دهم درصد

Salmonella typhimurium, enteritidis, hadar, infantis, senftenberg and virchow, Campylobacter jejuni, Ornithobaetcrium rhinotracheale, Pasteurella multocida

با غلظت دو دهم درصد

Salmonella gallinarum

با غلظت پنج صدم درصد

Staphylococcus aureus, streptococcus suis

با غلظت یک دهم درصد

Orthomyxovirus (bird flu H5N1), Herpesvirus (Marke disease)

با غلظت دو دهم  درصد

Coronavirus (infectious bronchitis), Paramyxovirus (Newcastle disease)

با غلظت پنج صدم درصد

Birnavirus (infectious bursal disease virus)

با غلظت پنج دهم درصد

Picornavirus (Foot and mouth disease)

با غلظت پنج دهم درصد

Aspergillus fumigates

*اثربخشي در دماي  10 سانتی گراد

** اثربخشي در دماي 4 سانتی گراد

پيشگيري از بيماريهاي با منشأ باكتريايي : یک دهم  درصد (بجز عامل توبركلوزيس)

پيشگيري از بيماريهاي با منشأ ويروسي : پنج دهم  درصد (حتي شامل ويروس تب برفكي)

روش هاي مصرف :

اسپري:0.3 ليتر از محلول 0.5 درصد براي هر مترمربع (با قابلیت استفاده توسط دستگاه اسپري كف ساز)

غوطه وري:محلول 0.5 درصد (500 ميلي ليتر ضد عفوني كننده در هر 100 ليتر آب)

حوضچه هاي ورودي:محلول 0.5  درصد (500 ميلي ليتر ضد عفوني كننده در هر 100 ليتر آب)

محلول برای هر 100 متر مربع كف سالن

درصد TH5

لیتر آب برای هر مترمربع

ضدعفونی کننده  TH5

آب

0.15 ليتر

30 ليتر

0.5

0.4 –0.2

اسپري

مه پاشي گرم (گاز دادن):1.3 ميلي ليتر از ضدعفونی کننده براي هر مترمكعب به مدت 60 دقيقه تماس

 24 تا 48 ساعت قبل از ورود حيوانات بايد انجام شود.

TH5

براي 100متر مكعب فضا

ضدعفونی کننده به میلی لیتر برای هر متر مکعب فضا

130 ميلي ليتر

1.3

     مه پاشي

موارد هشدار:

–    در صورت استشمام و يا خوردن ضدعفونی کننده اندام ها دچار سوختگي مي شوند .

–    دور از دسترس اطفال نگهداري شود.

–    در مكان هايي با تهويه خوب نگهداري شود.

–    از استشمام گاز يا بخار آن جلوگيري شود.

–    در صورت تماس با چشم بلافاصله با آب فراوان شسته و از توصيه هاي پزشكي استفاده گردد.

–    درصورت آلودگي، لباس ها تعويض شوند.

–    در موقع استفاده از لباس و دستكش محافظ استفاده شود.

–    در صورت عدم تهويه مناسب محيط از ماسك محافظ استفاده شود.

–    از رهاسازي بي مورد در محيط اجتناب شود.

روش نگهداري:قابل نگهداری در دمای محیط

در بسته بندي اصلي و به صورت بسته تا زمان تاريخ مصرف نگهداري شود.

بسته بندي:1 و 5 لیتری