محلول خوراکی تیل مایکوزین 25%
تركيب:
هر ميلي ليتر محلول خوراكي تيل موسين‌® حاوي  0.25 گرم تيل مايكوزين است.
مكانيسم اثر:
تيل موسين‌® آنتي بيوتيكي از خانواده ماكروليدها بوده كه با اتصال به تحت واحد50s  ريبوزوم باكتري مانع از سنتز پروتئين باكتري شده و در نتيجه مانع رشد و باعث از بين رفتن سلول باكتري مي شود. اين دارو بر عليهMg  وMs ،  پاستورلامولتوسيدا، اورنيتوباكتريوم راينوتراكئال مؤثر است. اين دارو داراي سه ويژگي خاص مي باشد:
1- جستجو: عفونت را جستجو كرده و آن را از بين مي‌برد. شش ساعت پس از مصرف دارو در آب آشاميدني طيور غلظت آن در بافت هاي هدف يعني ريه ها و كيسه هاي هوايي به حد درماني خود مي رسد و علاوه براينكه در بافت هاي هدف تجمع مي يابد، در سلول هاي بيگانه خوار نيز به مقدار قابل توجهي تجمع مي يابد كه مي توانند ماده مؤثره را به بافت هدف حمل نمايند. ضمناً تيل موسين‌® زمان طولاني تري نسبت به ساير ماكروليدها در اين بافت ها باقي مي ماند.
2- كنترل: با قدرت هر چه تمام تر قادر است عوامل بيماري زاي تنفسي را كنترل نمايد.
3- محافظت: منظور از محافظت، حفظ بهره وري توليد و محافظت پرنده به صورت غيرمستقيم از درگيري باE.Coli  مي باشد.
موارد مصرف:
در درمان و پيشگيري از عفونت هاي تنفسي طيور ناشي از مايكوپلاسماها، پاستورلامولتوسيدا، اورنيتوباكتريوم راينوتراكئال و بسياري از باكتري هاي مثبت و منفي استفاده مي شود. تيل موسين‌® يكي از بهترين داروهاي تهيه شده عليه عفونت هاي مايكوپلاسمايي است كه به راحتي داخل آب حل شده و مشكلاتي نظير انسداد لوله، سختي حلاليت و عدم سازگاري با املاح موجود در آب را ندارد.
اين دارو را مي توان با تمام داروها، كوكسيديواستات ها و در همه شرايط محيطي از قبيلPh ، املاح، ميزان شوري و … به راحتي مصرف نمود. اين دارو بسيار پايدار مي باشد و در صورتي كه درب قوطي باز شود تا 3 ماه و در آب آشاميدني تا 4 روز تأثير خود را حفظ مي كند. يكي ديگر از مزاياي اين دارو ضريب ايمني بالاي آن مي باشد بدين معنا كه استفاده از اين دارو به مدت 5 روز با 5 برابر دز درماني در آب آشاميدني طيور گوشتي هيچ عارضه اي ايجاد نمي كند.
مقدار و نحوه مصرف:
1- اولين مصرف به مدت 3 روز مي باشد كه بايد در هفته اول و ترجيحا ً 3 روز اول زندگي انجام گيرد.
2- دومين زمان مصرف بين 1 تا 3 روز مي باشد و ترجيحا ً 2 روز پس از انجام واكسيناسيون در هفته سوم انجام گيرد. به اين ترتيب علاوه بر كنترل استرس واكسيناسيون، تيل موسين‌® مي توان با شكستي كه در رشد مايكوپلاسماها ايجاد مي كند عملاً تا پايان دوره پرنده را در حاشيه امنيت قرار دهد.
3- در پولت هاي جايگزين سومين زمان مصرف 3 تا 4 هفته پس از مصرف دوم مي باشد كه به مدت 1 تا 2 روز مصرف مي شود. اگر اين روش درماني كه متافيلاكسي ناميده مي شود، مورد استفاده قرار نگيرد بايد پس از بروز علائمCRD  و پيش از آنكه بيماري به صورت كمپلكس يعني مخلوط باE.Coli  ديده  شود، حداقل به مدت 3 روز اين دارو مصرف شود. به صورت عملي براي درمان مي توان از يك بطري 60 ميلي ليتري، در 200 ليتر آب آشاميدني استفاده نمود يعني 75 ميلي گرم در ليتر. در صورت نياز به محاسبه دقيق مصرف براساس وزن، مي توان از فرمول زير استفاده كرد:
1- جهت پيشگيري (15mg / kg / day)  د15ميلي گرم دارو به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن در روز
2- جهت درمان  (20mg / kg / day) د20ميلي گرم دارو به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن در روز
بهتر است داروي مصرفي به صورت روزانه به آب آشاميدني اضافه و مصرف شود.
شرايط نگهداري:
در دماي 10  تا 25 درجه سلسيوس و دور از نور نگهداري شود.
زمان پرهيز از مصرف:
در طيور گوشتي12 روز قبل از كشتار بايد مصرف دارو قطع شود.
از مصرف تيل موسين‌® در طيور تخمگذاري كه تخم مرغ آنها مصرف انساني دارد، خودداري شود.
تداخل دارويي:
با لينكوزامايد، بتالاكتام و فلورفنيكل تداخل دارد.
موارد احتياط:
از تماس مستقيم با پوست خودداري شود. هنگام كار براي رقيق كردن حتماً از دستكش استفاده شود.
فقط براي مصارف دامپزشكي و به صورت خوراكي قابل استفاده مي باشد.
از دست يابي اسب وساير تك سمي ها به آب حاوي تيل موسين‌® جلوگيري شود. دور از دسترس اطفال نگهداري شود.
بسته بندي: ظروف 60 ميلي ليتري‌